Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


бим

страницата е в процес на дописване

Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.
Одобряване на типа на ФУ, с изключение на ЕСФП, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.
Производителите/вносителите могат да одобряват ЕСФП с нови типове средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие по досегашния ред до 30 юни 2019 г.

Глава седма. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА И ИНТЕГРИРАНИТЕ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.)

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение, трябва: 1. да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или по чл. 3, ал. 1, т. 5, буква „а“ от Закона за регистър БУЛСТАТ; 2. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация; 3. да имат сключени договори със сервизни техници, които са завършили минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване при производителя на конкретния тип ФУ/ИАСУТД; когато кандидатът е едноличен търговец, който извършва дейност като сервизен техник с личен труд и отговаря на поставените условия, договор не се изисква; 4. да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ/ИАСУТД с производителя или вносителя. (2) Лицата по ал. 1 подават заявление за получаване на разрешение съгласно приложение№ 13, към което прилагат: 1. копие от сключения договор с производителя или вносителя за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ/ИАСУТД; 2. графично изображение на сервизната пломба за ФУ; 3. списък на сервизните техници с приложени копия на документи за образование, на договори и на удостоверения за преминал курс по ал. 1, т. 3; когато със сервизен техник е сключен трудов договор, копие на договора не се предоставя, а информация за него се изисква и получава по служебен път от НАП; 4. документ за платена такса; 5. индивидуалните сервизни ключове на всеки сервизен техник от списъка, издадени от производителя или вносителя на ЕСФП, в случаите на подаване на заявление за сервизно обслужване на ЕСФП. (3) Производителите/вносителите на ФУ/ИАСУТД кандидатстват за разрешение за техническо обслужване и ремонт на произвежданите/внесените от тях ФУ/ИАСУТД, без да представят документа по ал. 1, т. 4. (4) Когато лицето отговаря на изискванията на ал. 1 и 2, председателят на БИМ или упълномощено от него лице издава разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на тип ФУ/ИАСУТД в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Разрешението съдържа: 1. наименованието, седалището и адреса на лицето; 2. единен идентификационен код; 3. типовете ФУ/ИАСУТД, име на фирмата производител или вносител и номер на свидетелството за одобряване на тип ФУ/ИАСУТД, за които лицето е получило разрешение за сервизно обслужване; 4. дата на издаване на разрешението. (5) При установяване на несъответствия с изискванията лицето се уведомява за отстраняването им в 14-дневен срок. В този случай срокът по ал. 4 започва да тече от датата на предоставяне на доказателствата. (6) При неотстраняване на несъответствието в срока по ал. 5 председателят на БИМ отказва издаване на разрешение. Решението за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице отнема разрешението за извършване на сервизна дейност с мотивирана писмена заповед при: 1. прекратяване на дейността по сервизно обслужване на ФУ/ИАСУТД; 2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1; 3. установяване от служителите от БИМ или органите по приходи на НАП, че лицето, получило разрешение за техническо обслужване и ремонт, не изпълнява задълженията си съгласно ЗДДС и тази наредба или не спазва обхвата на разрешението; 4. прекратяване на договора за сервизно обслужване от страна на производителя. (8) В случаите по ал. 7, т. 4 председателят на БИМ или упълномощено от него лице може, вместо да отнеме, само да ограничи обхвата на разрешението. (9) Българският институт по метрология води публичен регистър на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт, са длъжни да уведомят председателя на БИМ в 7-дневен срок от настъпването на промяна във: 1. правния статут, структурата и обхвата на дейността им; 2. ръководството или персонала, които влияят върху изпълнението на задълженията за сервизно обслужване; 3. прекратяване на договора с производител или вносител на ФУ/ИАСУТД от обхвата на разрешението. (2) Когато промените по ал. 1 водят до несъответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1, служителите на БИМ правят мотивирано предложение до председателя или упълномощено от него лице за отнемане на разрешението или за ограничаване на обхвата му. (3) Обхватът на разрешението може да бъде ограничен по отношение на типовете фискални устройства, на които лицето има право да извършва сервизно обслужване и ремонт.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява разрешението за техническо обслужване и ремонт по предложение на контролните органи по тази наредба при: 1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1; 2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт; 3. по мотивирано предложение на производителя/вносителя. (2) Заповедта за прекратяване на разрешението подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 9 и се уведомява лицето в 7-дневен срок от издаването ѝ. (3) Лице, за което е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на ново разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта. (4) Българският институт по метрология изпраща на НАП копие на заповедта по ал. 2 в срок до 3 работни дни от издаването ѝ. (5) При прекратяване на дейността по инициатива на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, БИМ уведомява НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието. (6) Лице, в чийто управителен и/или контролен орган участва физическо лице, което е било или към датата на подаване на заявление за получаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт е член на управителен и/или контролен орган на друго предприятие, на което е издадена заповед за прекратяване на разрешение за техническо обслужване и ремонт съгласно ал. 1, има право да кандидатства за издаване на разрешение за техническо обслужване и ремонт, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.

бим.txt · Последна промяна: 2019/01/21 12:37 от admin