Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


данни_за_количествата_течни_горива

Глава девета „а“.
ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛУЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕЧНИ ГОРИВА (НОВА - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)
Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) - приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) - приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва чрез баркод четец.
(2) Лице по ал. 1 - доставчик по доставка на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.
(3) Лице по ал. 1 - получател по доставка на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23 за потвърждаване на полученото гориво с изключение на случаите, когато горивото се доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или предходно ЕДД с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач), посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка настъпила промяна в декларираните в еАДД, ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на местоназначението може да подаде и данни за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на превоза не може да подава други данни за промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на транспортното средство без разтоварване може да подаде и данни за промяна на превоза.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в приложение № 22 и приложение № 23 данни за стойността на данъчната основа в поле „Данъчна основа на доставката в левове“. Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 01.11.2018 г.) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на датата на данъчното събитие или на датата на възникване на промяна в обстоятелствата, при съблюдаване на инструкциите за подаване от законните представители или от специално упълномощени представители за подаване на данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС. Допуска се данните от електронния документ за доставка и електронния документ за получаване да се подават по електронен път и през програмен интерфейс в XML формат с квалифициран електронен подпис, като НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
(2) Когато доставката е предназначена за повече от един обект, с изключение на случаите, когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма смяна на собственост или се извършва с повече от едно транспортно средство, ЕДД се подават за всеки обект или транспортно средство.
(3) При подаване на данни се посочва само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по КН на горивото в подаваните данни трябва да съответства на кода по КН на горивото, посочен в еАДД/ЕАД.
(4) Несъответствия в подадени ЕДД или ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ деня на първоначално подадените данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При подготовката за подаване на ЕДД и ЕДП се допуска зареждане на данните в тях от файл в XML формат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се допуска да се извърши корекция на подадени данни за стойността на данъчната основа на доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.

данни_за_количествата_течни_горива.txt · Последна промяна: 2019/01/21 02:10 от admin