Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


демонтаж

страницата е в процес на дописване

Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва: 1. по инициатива на собственика. 2. при бракуване на ФУ по инициатива на собственика, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано; 3. при прекратяване на собственика

За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието. При ФУВАС съобщението се отпечатва чрез специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5 от КЛЕН в деня на настъпване на събитието и се съхранява в паспорта на устройството. При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет. (4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му. (5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Прекратяване на регистрация на ФУ/ИАСУТД се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение № 17, като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи: 1. препълване на фискалната памет; 2. смяна на собственика; 3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3; 4. бракуване на ФУ; 5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ; 6. грешка в блок на фискалната памет; 7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ; 8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Преди демонтажа на фискалната памет ФУ изпраща в НАП всички неизпратени данни от документи за продажба и дневни финансови отчети, както и съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17. (2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. Сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа csv, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на лицето по чл. 3 заедно с КЛЕН. (3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в три екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ. (6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник. (7) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава екземпляр на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на: 1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или 2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ. (8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет. (9) Производителят или вносителят е длъжен да: 1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ; 2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването ѝ по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите. (10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо. (11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.

демонтаж.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:32 от admin