Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


дистанционна_връзка

страницата е в процес на дописване

При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие прилагаш стария ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие. При извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервиза чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

контролно изпитване ФУ

дистанционна_връзка.txt · Последна промяна: 2019/01/21 02:35 от admin