Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


досие

страницата е в процес на дописване

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) (1) За всяко обслужвано ФУ/ИАСУТД се открива и води сервизно досие, в което се съхраняват документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма. (2) Датата и часът на започване на ремонта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането. (3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта. (4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат. (5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира. (6) При приемане на ФУ за ремонт сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ. (7) Досиетата на ФУ/ИАСУТД, за които договорите за техническо обслужване и ремонт са прекратени, се съхраняват най-малко в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

досие.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:32 от admin