Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


експертиза

страницата е в процес на дописване

Чл. 14. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ. (2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3. (3) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация - и устройствата в конфигурацията. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи. (4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Срокът за извършване на експертиза е до 14 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза. (5) В заключението за извършената експертиза се посочват: 1. данните за възложителя на експертизата; 2. обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.); 3. опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация; 4. опис на документите, включени към експертизата; 5. състояние на устройството при започване на експертизата; 6. списък на използваните технически средства за експертизата; 7. извършените експертни действия; 8. констатациите на експертизата. (6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.

Производителят оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ.

експертиза.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:33 от admin