Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


есфп

страницата е в процес на дописване

изпитване

краен потребител

краен разпространител

Привеждаш дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 юни 2019 г., като до привеждането в съответствие прилагаш досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. До тази дата ЕСФП се регистрира в НАП по досегашния ред, като чл. 16а, ал. 1 не се прилага. В тридневен срок от датата на регистрацията на ЕСФП подаваш блок-схема по чл. 16а, ал. 2. До регистриране на ЕСФП от одобрен тип съгласно тази наредба за всяка промяна в блок-схемата по чл. 16а, ал. 2 се уведомява НАП, като новата блок-схема се предоставя по електронен път, до извършването на проверка по чл. 16а, ал. 3. След представяне на блок-схемите, въведените в експлоатация и регистрирани в НАП ЕСФП подлежат на проверки от БИМ, които се извършват по реда на чл. 16а, ал. 3 по време на метрологичните проверки на средствата за измерване.

Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.
Рекалибриране на резервоарите се извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка, по-голяма от максимално допустимата грешка, и грешката на електронния автоматичен нивомер е в границите на максимално допустимата грешка.

(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1. Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслужване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане „резерв 1“ - „отложено плащане“. (3) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол. (4) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1. (7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва с вид плащане „резерв 2“ - „вътрешно потребление“. (11) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да подава данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива по реда на глава девета „б“. (12) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята или стоящи на собствената си тежест резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление. (13) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове/подвижни резервоари/цистерни с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра. Алинея 12 не се прилага от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари. (14) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от автоцистерни, както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Преди въвеждане в експлоатация и регистрация на ЕСФП в НАП средствата за измерване, включени в състава на ЕСФП, трябва да са преминали контрол от БИМ по реда на Закона за измерванията. Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП. (2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението по ал. 1 и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление. (3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ. (4) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на контролните органи от НАП и БИМ, за което се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта. (5) Одобрената блок-схема при проверката по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3. (6) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. Българският институт по метрология препраща заявлението в НАП. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата. (7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване. (8) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност, равен на срока на периодичност на средствата за измерване, включени в състава им. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 - приложение № 17). При наличие на средства за измерване на разход/пистолети, които са високодебитни, се изпращат данни съгласно таблица № 1а от приложение № 17.

Подаваш в НАП данни за количествата течни горива.

Съхраняваш отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

есфп.txt · Последна промяна: 2019/01/21 14:04 от admin