Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


иасутд

страницата е в процес на дописване

ИАСУТД

„Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност“ е система за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на касови бележки (системни бонове), осигуряваща автоматичен контрол върху движението на стоката или изпълнението на услугата от постъпването/заявяването в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ.

имаш право да работиш като обикновен магазин, но имаш право да ползваш ИАСУТД.

Привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2019 г. Дотогава може да подадеш заявка-декларация за одобряване. Одобряването на ИАСУТД, издаването на свидетелство за съответствие и вписването му в регистъра или издаването на мотивиран отказ се извършват по досегашния ред. Също дотогава регистрирането и отчитането на продажбите, въвеждането във и извеждането от експлоатация, както и регистрирането на ИАСУТД в НАП се извършват по досегашния ред. Ако получиш одобрение до 30 юни 2019 г., привеждаш дейността си в съответствие до тази дата. До въвеждането в експлоатация и регистрация на ИАСУТД, отговарящи на изискванията на тази наредба, прилагаш досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти.

Длъжен да регистрираш и отчиташ извършваните продажби чрез издаване на касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Длъжен си да монтираш, въведеш в експлоатация и използваш регистрирани в НАП ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта. Не се допуска да извършваш продажба без функциониращи ИАСУТД, освен в случаите, посочени в тази наредба. Не се допуска да работиш с ИАСУТД без изградена дистанционна връзка с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба. Нямаш право да отчиташ продажби чрез ИАСУТД, въведени в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да са регистрирани в НАП и без да е получено потвърждение за успешна регистрация в НАП.

При въвеждане в експлоатация и работа с ИАСУТД трябва да имаш сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лице, получило разрешение от БИМ, което притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ИАСУТД.

Въвеждането в експлоатация на ИАСУТД се извършва след попълване на заявление по образец съгласно приложение № 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1. Въвеждането се извършва в присъствието на лицето по чл. 3 от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, като техникът е длъжен да: 1. запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица - еднолични търговци; 2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП - и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система. (2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При въвеждане в експлоатация лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11 или издава свидетелство за регистрация на ИАСУТД по образец съгласно приложение № 11а. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) При въвеждане в експлоатация от ФУ/ИАСУТД се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.

въвеждане в експлоатация

ново свидетелство

Глава осма.
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г.) разполага с повече от 500 търговски обекта или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2012 г., в сила от 12.10.2012 г.) Лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Допуска се лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД, при невъзможност за изграждане и осъществяване на връзка между обект и централния сървър да регистрират и отчитат продажбите в тези обекти чрез фискални устройства. Обектите се включват в списък, съгласуван с НАП, и техният брой не може да превишава 5 на сто от всички търговски обекти на лицето.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:
1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;
2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 56. (1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение 3, придружена от следните документи на български език:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;
(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;
(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия - на мястото за експлоатация на системата в обекта за лица по чл. 53, ал. 1 или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип за лица по чл. 53, ал. 2. При изпитването се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискванията за автоматично предаване на данни от всяка касова бележка и ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Одобряването на ИАСУТД и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Когато лицето има одобрена за обект ИАСУТД и открива следващ обект, в който продажбите ще се регистрират и отчитат чрез ИАСУТД от същия одобрен тип и няма промяна във функционалните и техническите изисквания спрямо одобрения тип, заявка-декларация се подава за всеки нов търговски обект поотделно, като документите по ал. 1, т. 1 и 2 не се предоставят.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) В тридневен срок от подаването на заявка-декларация за одобряване на ИАСУТД органите на БИМ уведомяват по електронен път НАП.

Регистрираш продажба и издаваш документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.

Документите за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, имат надпис „СИСТЕМЕН БОН“. Системни бонове за регистрирани продажби/сторно операции, издадени от ИАСУТД, са и фактури/кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Съхраняваш отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

иасутд.txt · Последна промяна: 2019/01/21 14:05 от admin