Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


използваш_супто

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

В срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подаваш информация по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. При промяна на данните подаваш актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

Можеш да използваш в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на изискванията, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства в този обект.
Нямаш право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променяш функционалността му или да добавяш външни модули към него. Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава - членка на Европейския съюз.

При извършване на проверка в търговски обект по искане от орган по приходите незабавно да осигуриш достъп до всички устройства, които работят с използвания в обекта софтуер - сървъри, работни станции, ФУ и др. В случай че местонахождението на част от устройствата е извън проверявания обект, до тях следва незабавно да се осигури отдалечен достъп.

Когато софтуерът е инсталиран в среда на задълженото лице (собствена или наета) и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, си длъжен незабавно да осигуриш:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.

Когато софтуерът се ползва като облачна услуга, предоставена от производител/разпространител, и при поискване от орган по приходите в хода на извършване на контролни действия в търговски обект, си длъжен незабавно да осигуриш:
1. достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
2. достъп до инсталирани локални софтуерни компоненти;
3. директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните бази данни на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, в случай че се използва локална база данни.

Отговорен си за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение.

Длъжен си при поискване да осигуриш на органите по приходите достъп до информацията по ал. 1 с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера.

Когато софтуерът е част от или е свързан с интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност и използваната технология за реализацията му не позволява изпълнението на всички или на част от изискванията по т. 16, 17, 18, и 19, изпълнението на тези изисквания следва да бъде осигурено чрез функционалността на интегрираната система. Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, съхраняваш информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставяш достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.

Длъжен си да въвеждаш имената за всеки от ползвателите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, присвоената роля/роли и периода на активност за всяка от присвоените роли.

Ако софтуера бъде изваден от списъка на НАП, трябва незабавно да спреш да го използваш.

използваш_супто.txt · Последна промяна: 2019/01/21 11:35 от admin