Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


магазин

Ако си регистриран по ЗДДС, привеждаш дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г. Ако не си - до 30 юни 2019 г. До въвеждането в експлоатация и регистрация на ново ФУ прилагаш досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

Въвеждаш в експлоатация поне едно фискално устройство.

Регистрираш и отчиташ в левове и стотинки извършваните продажби чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ.

Поддържаш показанията на часовника-календар на ФУ в съответствие с астрономическото време и не допускаш отклонения, по-големи от 2 часа.

Ново свидетелство за регистрация се издава при смяна на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, отразяваш на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпращаш съобщение към НАП.

При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ/ИАСУТД си длъжен в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведомиш писмено сервиза за издаване на ново свидетелство.

При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по твое искане. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.

При загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата си длъжен в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведомиш за това сервиза и НАП по реда на ДОПК.

Съхраняваш в търговския обект:

  1. свидетелството за регистрация на ФУ
  2. паспорта на ФУ, освен при експертиза или ремонт
  3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, освен при експертиза
  4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, освен при експертиза или изпитания

Ако си без стационарен търговски обект съхраняваш КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети на адреса за кореспонденция.

Съхраняваш отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

При поискване от органа на НАП предоставяш необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Ако използваш софтуер за управление на продажбите в търговския обект спазвай тези изисквания

магазин.txt · Последна промяна: 2019/01/09 01:51 от admin