Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


отчети

ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ

Отпечатваш пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби или сторно операции. Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ), който служи за предаване на данните към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.

Съхраняваш отчетите в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяваш данните си, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.

Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата с текст „неработен ден“, удостоверено с подпис. Дните, в които не са регистрирани продажби или сторно операции, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата с текст „няма регистрирана продажба/сторно операция“ за съответната дата, удостоверено с подпис.

При работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата вписваш началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:

  1. ремонт на ФУ - „ремонт“;
  2. спиране на захранващото напрежение за определен период - „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода;
  3. кражба на ФУ - „кражба“;
  4. експертиза на ФУ от БИМ - „експертиза“;
  5. поради неизправност на дистанционната връзка и невъзможност за изпращане на данни - „блокирало ФУ/ИАСУТД“.

При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, вписваш на страницата за съответната дата оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.

Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред НАП чрез вписаните от сервиза данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети. Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от НАП, съответно санкционират те със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

При възстановяване работата на ФУ предаваш чрез ФУ към НАП сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните групи от издадените касови бележки от кочан. Когато си работил с касови бележки от кочан повече от един ден, оборотите се предават чрез издаване на отделен фискален бон, съдържащ оборота за съответния ден, като непосредствено след това се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Този начин за предаване на натрупаните обороти се спазва за всеки ден, през който си отчитал продажби с касови бележки от кочан. Отпечатваш пълен дневен финансов отчет с нулиране преди регистриране на извършваните продажби на стоки или услуги за текущия ден. Когато работата на ФУ е прекъсната и възстановена в рамките на работния ден, съответно отчитането на продажбите се извършва с касови бележки от кочан в рамките на деня, в който е прекъсната и е възстановена работата на ФУ, натрупаният оборот, отчетен с касови бележки от кочан, се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот, като в края на работния ден се отпечатва общ дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година отпечатваш съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период и ги съхраняваш в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

отчети.txt · Последна промяна: 2018/12/31 02:00 от admin