Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_1

страницата е в процес на дописване

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Функционални изисквания I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП) и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера. 2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС. 3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни. 4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП. 5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера. 6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред „спад напрежение“ и да се повтаря печатът на прекъснатия ред. 7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите. 8. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак „#“ на първата и последната позиция на реда. 9. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. „Сторно операция“ чрез ФУ се документира с издаване на фискален бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи. 10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането. 11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от „1“ до запълване на разрядността си с „9“, след което преминават към „1“. Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие „НУЛИРАН RAM“ и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС. 12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН. 13. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП. II. Изисквания към фискалната памет 1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул. 2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета. 3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50. При ФУВАС да се визуализира съобщение за това на контролния дисплей след всяка касова бележка. 4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация: а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа); б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда); в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда); г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация. В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна. 5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура. 6. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП; 7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет: а) номер на отчета (ХХХХ - 4 разряда); б) дата на отчета (XX XX XX - 6 разряда), във формат ден, месец, година; в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от: - 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр; - 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП; - (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ - 8 разряда) - за ЕКАФП и ФПр; - (ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) 8 сторно данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ - 9 разряда) - за ЕСФП; г) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажби и от извършени сторно операции за деня, както следва: - за ЕКАФП и ФПр - 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ); - за ЕСФП - 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ); при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП; д) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за деня; е) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредния номер на КЛЕН; 8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета: а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация; б) номерата на отчетите за зададения период; в) датите на отчетите за периода; г) (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи и оборота за всяка от сторно данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва: - за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX); - за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX); д) (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на общия оборот от продажбите и на общия оборот от извършени сторно операции за периода, както следва: - за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ); - за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX); е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет; ж) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) з) стойностите на данъчните ставки; и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа); к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния отпечатан документ за периода; л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода; м) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) обща стойност на извършените сторно операции за периода. 9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва „НУЛИРАН RAM“ брояч ХХХХ, дата, час, минута. 10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) 11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство. 12. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Записът на всяка информация в КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство. III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване. 2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има: а) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект; б) (доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, уникален пореден номер на документа (брояч - но не по-малко от ХХХХХХ - 6 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН“; след въвеждане в експлоатация могат да се издават само фискални/системни бонове или служебни бонове; върху документите за продажби, за извършени сторно операции, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатват съобщение „ФИСКАЛЕН БОН“ и фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми, и при извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет), както и на документи във връзка с извършване на служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство, се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН“; не се допуска издаване на служебни бонове при извършване на продажба/и и за направени клиентски поръчки; в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис „ДУБЛИКАТ“, отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон. 4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1. 5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва: а) брояч и стойност на направените отстъпки; б) брояч и стойност на направените надбавки; в) брояч и стойност на извършените корекции; г) брояч и стойност на служебно изведени суми; д) брояч и стойност на служебно въведени суми; е) сумите по различните видове плащания; ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП; з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група; и) стойност на общия оборот от продажбите за деня; й) (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) общите стойности на оборотите по данъчни групи, общия оборот от продажби и общия сторно оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок; к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредният номер на КЛЕН за деня; л) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номера на последния издаден документ за деня; м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП; н) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст „ФИСКАЛЕН БОН“; о) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет; п) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за ЕСФП тип 31 - данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход; р) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради операторска грешка; с) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради връщане или рекламации на стоки; т) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) брояч и стойност на сторно операции поради намаление на данъчната основа; у) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойностите на оборотите от извършени сторнирания за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка сторно данъчна група; ф) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от извършените сторнирания за деня. 6. Всеки отчет на ФП трябва да включва: а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение „въведена в експлоатация“; б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода; в) началната и крайната дата на отчета за периода; г) данъчните ставки за всяка данъчна група; д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата); е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата); ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата); з) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет, ако е имало такива в отчетния период; и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период; й) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) поредните номера на първата и последната записани КЛЕН за периода; к) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за периода; л) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) стойност на общия оборот от сторно операции за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата). 7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 1. Процедура по инициализация на КЛЕН: а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаното в паспорта лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: ХХХХ“ и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ; б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично; в) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст „нова КЛЕН №:“ и се съхранява в паспорта на ФУ; г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ. 2. Изисквания към КЛЕН: а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН; б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН при продажби на услуги по чл. 3, ал. 5 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на стоки по чл. 3, ал. 8 ФУВАС съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква, независимо че информацията не е била отпечатвана; при продажби на услуги по чл. 3, ал. 9 ФУ в автомати на самообслужване съхраняват в КЛЕН пълната информация по тази буква независимо от това, дали е отпечатана, или не; в) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни; г) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ“. 3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет. 4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа. 5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет. 6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП. 7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет. 8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи. 9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства. 10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42. 11. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, обслужващо ФУ. 12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН. 13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“, което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН. 14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН. 15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва „НУЛИРАН RAM“, брояч ХХХХ, дата, час и минута„. 16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение „ПОВРЕДЕН КЛЕН“, дата, час и минута. 17. Примерна структура на КЛЕН пореден № на КЛЕН -хххх;


Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня); - Отпечатани документи за първи ден: Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден


……………


Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня); - Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН: Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН


IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г.) 1. Дистанционна връзка: а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилния оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата; б) мобилен оператор по буква „а“ осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път; в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал; г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори; д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира; е) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка: • данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация; • данни за промяна на регистрационни данни; • (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ФУ, от всички фискални бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал, с изключение на данни от фискален бон, визуализиран само на дисплей, при работа с ФУВАС; данните се подават в хронологичен ред на издаването на фискалните бонове; • (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е в диапазон от 1 до 30 дни; • дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време; • данни за отписване на ФУ (дерегистрация). ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и: • (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките/разходомерите/измервателните системи (въведени ръчно през ЕСФП); • данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП; • данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система); • (изм. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) данни за доставени количества горива по документ, въведени през ЕСФП; • (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките/разходомерите/измервателните системи (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи); • (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) автоматично данни за: прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета; прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС; блокиране/възстановяване работата на ЕСФП; • (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа; ж) форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17; з) не се допуска коригиране на вече подадени данни; и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа; к) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП; л) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при предаване на данни от документ за продажба и за дневен финансов отчет с нулиране, при наличие за грешка в отговора от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/ИАСУТД разчита и анализира грешката и формира и изпраща коректни данни; след три отговора за една и съща грешка, отнасяща се до коректността на данните, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на получен отговор за грешки с кодове 98 и 99; м) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при неизправност на връзката и невъзможност за предаване от ФУ/ИАСУТД на данни от фискален/системен бон, до 24 часа от издаването му, работата на ФУ/ИАСУТД се блокира, като не се допуска извършване на никакви операции, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН; при възстановяване на връзката работата на ФУ/ИАСУТД се възстановява автоматично и се предават неизпратените данни; н) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; при неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ФУ прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени; при осъществено свързване данните от фискалните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им. 2. Данъчен терминал (ДТ): а) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да бъде отделен модул, но конструктивно вграден във ФУ под пломбата на ФУ; б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква „е“; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира; в) (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, модем за връзка с мрежата на мобилен оператор чрез data SIM карта; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ; г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение № 17; устройството не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна. 3. Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка: а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система); б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи); в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката. IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват: а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система; б) (зал. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) забрана за самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство; г) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) издаване на фискален бон за всяка продажба/зареждане на течни горива на всеки клиент; не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в един фискален бон. V. (*) Задължителна форма и клавишна последователност (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци: а) СТАНДАРТЕН КЛИЕНТСКИ ФИСКАЛЕН БОН: *При стандартен фискален бон се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред. б) СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН: в) РАЗШИРЕН ФИСКАЛЕН БОН:

Забележка. При извършване на продажба може да се издава фискален бон само от един вид (стандартен или разширен). г) РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН:

Забележка. При извършване на сторно операция може да се издава сторно фискален бон само от един вид (стандартен или разширен). д) извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Х:

е) извеждане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП (Z отчет) - пуска се с клавиш ТL с ключ Z:

ж) извеждане на детайлен отчет на ФП за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност: кодиращ ключ Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD начална дата крайна дата

з) извеждане на съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата - пуска се с клавишна последователност: кодиращ ключ Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD начална дата крайна дата

и) извеждане на детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност: кодиращ ключ Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD начален блок краен блок Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове: от дата до дата 27-10-17 07-11-17 които в този случай са: от блок до блок 0002 0005 к) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок - пуска се с клавишна последователност: кодиращ ключ Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD начален блок краен блок Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на редове: от дата до дата 27-10-17 07-11-17 които в този случай са: от блок до блок 0002 0005 Забележки: Кодиращи ключове: Х - ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията; Z - ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията. При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли. Задължителни клавиши: ТL - клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой; STL - клавиш за индикация и печат на междинна сума; QTY (X, *) - клавиш количество; VD - клавиш за войдиране (корекция). Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД - ден, ММ - месец, ГГ - година. Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет. В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда. Например: СУМА НЕТО СТ-СТ 12.77 при сума, по-голяма от 99.99: СУМА НЕТО СТ-СТ …………………………… 9312.54 VІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) VІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични функционални изисквания към ФУВАС 1. ФУВАС да регистрира с фискален бон всяка продажба или постъпил кредит, който не е последван от реализиране на продажба поради техническа невъзможност от страна на автомата да подаде информация за нея. 2. ФУВАС да регистрира и съхранява всеки документ с пълното му съдържание в КЛЕН, без да го отпечатва в момента. 3. При регистрация на фискален бон ФУВАС да визуализира на контролен дисплей следната информация: а) наименование и ЕИК по БУЛСТАТ на задълженото лице; б) обща сума на продажбата; в) номер, дата и час на фискалния бон, под който е регистрирана продажбата; г) индивидуален номер на ФУВАС; д) код за верификация на ФУВАС и бона. Всеки производител на ФУВАС е задължен да обяви в НАП и БИМ начина за проверка истинността на индицирания код за верификация. 4. При блокиране или повреда на ФУВАС или прекъсване на връзката му с автомата на самообслужване работата на последния да се блокира. 5. ФУВАС трябва да има възможност в режими „Програмиране“, „Отчети на ФП“ и „Справки КЛЕН“ да работи свързано с входно-изходен пулт за управление - специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5, съдържащо модули клавиатура, индикация и печатащо устройство; преносим или стационарен компютър, с помощта на който се извършва програмиране и регистрация/дерегистрация на ФУВАС в НАП, отпечатване на отчетите на ФП и документите от КЛЕН. 6. След успешна регистрация на ФУВАС в НАП да преминава автоматично в режим „Регистрация“, когато входно-изходният пулт за управление не е свързан към него. VII. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Изисквания към ИАСУТД 1. Функционални изисквания към ИАСУТД 1.1. Да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при всяка продажба на стоки и услуги, управление на печата, управление на дистанционната връзка, управление на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа. 1.2. Да осигурява достоверна информация за реализирания оборот общо и по данъчни групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от приложение № 17. 1.3. Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване на всички извършени продажби на стоки и услуги на място и по време на извършване на плащането. 1.4. Да осигурява синхронна работа на часовник-календарите на всички модули на системата. 1.5. Да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ. 1.6. Всеки документ, издаден от ИАСУТД за реализирана продажба на стоки и услуги, да съдържа: а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13; б) индивидуален номер на системата; клиентските документи да завършват с надпис „системен бон“. 1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД се предава по реализираната дистанционна връзка в НАП при дневното приключване и трябва да съдържа: а) брояч и стойност на направените отстъпки; б) брояч и стойност на направените надбавки; в) брояч и стойност на извършените корекции; г) сумите по различните видове плащания; д) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка от осемте данъчни групи; е) стойност на общия оборот от продажбите за деня; ж) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни за извършени сторно операции при връщане и рекламации на стоки, операторска грешка и при намаление на данъчната основа. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При необходимост дневният финансов отчет може да се отпечатва. Броячът на дневните финансови отчети с нулиране съответства на брояча на КЛЕН. 1.8. ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите и натрупания оборот при аварийна ситуация в който и да е модул на системата. 1.9. В случай на необходимост да издава не повече от един дубликат за всяка клиентска бележка, на който ясно е отпечатано „ДУБЛИКАТ“ на отделен ред с букви с двойна широчина. 1.10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ако към ИАСУТД има възможност да се включат средства за измерване, то те трябва да са изпитани, одобрени и вписани в държавния регистър на средствата за измерване или да са с оценено съответствие. 1.11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да предава данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове. 1.12. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Да осигуряват възможност за извършване на сторно операция след приключване сметката на клиента. Сумите по сторно операциите се натрупват в отделен регистър с положителен знак, без да се коригира общият дневен оборот. „Сторно операция“ чрез ИАСУТД се документира с издаване на системен бон с надпис „СТОРНО“, изписан с двоен шрифт. Броят на сторно операциите и подлежащите на връщане суми се натрупват в отделни регистри според причината за сторно операцията, общо и по данъчни групи. 2. Технически изисквания към ИАСУТД 2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа. 2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента, като при липса на хартиена лента работата на модула да се блокира. Копие на всеки издаден документ да се съхранява в контролна лента на електронен носител (КЛЕН) след неговото отпечатване. 2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда. 2.4. Модулите на ИАСУТД в мястото на извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване. 2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за електробезопасност, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г., като съответствието се удостоверява с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства. 3. Изисквания към данъчния терминал (ДТ) и дистанционната връзка 3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД и НАП да се осъществява чрез използване на преносната мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта VPN мрежа. Изборът на конкретен мобилен оператор е на лицето по чл. 6. 3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и и изгражда IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП. Допуска се ИАСУТД да върне отговор по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал. НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори. 3.3. ДТ е задължителна съставна част от ИАСУТД. В него се записват данните от дневния финансов отчет с нулиране. Той служи за предаване на данните към НАП по дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в този случай се пломбира самостоятелно. 3.4. Обемът на енергонезависимата памет за съхранение на трансферирани данни на ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с нулиране. ДТ работи с времето на часовник- календара. 3.5. Смяна на SIM картата в данъчния терминал се допуска само при изпращане на съобщение за промяна на данни. ИАСУТД не трябва да може да работи, преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна. 3.6. След пускане на дневен финансов отчет с нулиране задължително да се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. Резултатът от теста да се индицира. При констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ИАСУТД се блокира. 3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка: - данни за вписване на системата при въвеждане в експлоатация; - данни за промяна; - дневен отчет с нулиране на ИАСУТД за всеки работен ден; - дневни отчети без нулиране на ИАСУТД с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време; - данни за отписване (дерегистрация) на ИАСУТД; - (нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) данни на всеки 5 минути, считано от часа на регистрация на ИАСУТД, от всички системни бонове, издадени и записани в КЛЕН, в този времеви интервал. Данните се подават в хронологичен ред на издаването на системните бонове. Форматът на данните и комуникационният протокол са съгласно приложение № 17 на наредбата. Коригиране на вече подадени данни не се допуска. 3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение. При отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. След 5 минути данните се изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа. 3.9. Не се допуска отчитане на продажби чрез ИАСУТД без получено потвърждение за успешна регистрация на системата в НАП. Устройството получава и отпечатва отговор за „статус на регистрация“. 3.10. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При предаване на данни от документи за продажби/сторно операции сървърът на НАП връща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване изпращането на данните се прекратява IP сесията с НАП посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор. При неизпратени данни от документи за продажби/сторно операции ИАСУТД прави опит за изпращане на данните на всеки 5 минути, докато същите не бъдат успешно изпратени. При осъществено свързване данните от системните бонове се изпращат по хронологичен ред на издаването им. 4. Изисквания към КЛЕН 4.1. Носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, напр. EPROM, EEPROM, флаш EEPROM, SD карта да съхранява информация за не по-малко от 15 0000 отделни печатни реда. Системата да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН. Физически той да се намира под корпуса на системата. 4.2. КЛЕН да се активира в момента на въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при което се отпечатва системен бон с текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: ХХХХ“ и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8. 4.3. Да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки на КЛЕН. 4.4. Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. 4.5. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на системата се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН. 4.6. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, контролно число на всеки отпечатан документ. Това число се записва и отпечатва в края на документа. 4.7. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се включват всички издадени документи за деня, то да се записва в системата. По това число може да се извърши верификация на записана на същата система КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от определен дневен отчет в КЛЕН и получения в сървъра на НАП. 4.8. Активирането на нова КЛЕН след смяна се извършва по описания ред, при което сменената КЛЕН да се дезактивира автоматично. 4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва бон с текст „нова КЛЕН №:“. 4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна номерация, като номерът на текущия КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет. 4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната активирана за това работно място, да се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо активиране на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същото или на други устройства от същия тип. 4.12. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен отчет да се появява съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“, което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН. 4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране на нова фискална касова бележка, а в стартирана - да се забранява регистрирането на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира до смяна на КЛЕН. 4.14. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, в системата се записва съобщение „ПОВРЕДЕН КЛЕН“, дата, час и минута. Поставя се нова КЛЕН.

приложение_1.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:45 от admin