Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_10

страницата е в процес на дописване

Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 9 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 8, изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г.) Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в НАП Общи положения За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт WINDOWS-1251. Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор - константа, който е задължителен. 1. Общо описание на файл FISKAL.PRV № на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2) 1 00 Данни за фирмата, разчела фискалните памети, отчетен период и брой записи за фискални памети в предавания файл 2 01 Данни от разчитането на фискална памет, респективно за неразчетена фискална памет ………………………….. ………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….. ………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… … 01 Данни от разчитането на фискалната памет, респективно за неразчетена фискална памет 99 Запис за край на файл Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни 2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV Запис с идентификатор 00 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор за начало 2 константа „00“ да на файл 2 Резервирано 10 символен (10 цифри) празно 3 Единен идентификационен 9 символен да идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на фирмата, (9 цифри) разчела фискалните памети 4 Наименование на фирмата, 50 символен да разчела фискалните памети 5 Адрес - населено място, 80 символен да ул. №, ж.к. 6 Телефон 15 символен 7 Е-mail 30 символен 8 Период, за който се отнасят 10 дата да данните - начална дата (дд.мм.гггг) 9 Крайна дата 10 дата да (дд.мм.гггг) 10 Брой фискални памети, за 4 цифров да които се подават записите във файла Запис с идентификатор 01 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „01“ да 2 Модел на ФУ /ЕКАФП/ 30 символен да ФПр, ЕСФП/ 3 № на свидетелство от БИМ 6 символен да 4 Дата на свидетелството 10 Дата да от БИМ (дд.мм.гггг) 5 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да 6 Индивидуален номер на 8 символен да ФП(фискална памет) 7 Флаг за разчетена 1 Цифрови стойности: да фискална памет 1 - при разчетена ФП 0 - при неразчетена ФП 8 Дата на първи блок 10 дата Да - във ФП (дд.мм.гггг) при разчетена ФП 9 Дата на последен блок 10 дата Да - във ФП (дд.мм.гггг) при разчетена ФП 10 Прочетена тотална сума за 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да - реализиран оборот тична точка „.“) след десетичната при разчетена ФП точка) 11 в т.ч. с 0 % ДДС (А) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да - тична точка „.“) след десетичната при разчетена ФП точка) 12 в т.ч. с ДДС (Б) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да - тична точка „.“) след десетичната при разчетена ФП точка) 13 в т.ч. с ДДС (В) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да - тична точка „.“) след десетичната при разчетена ФП точка) за ЕСФП 14 в т.ч. с ДДС (Г) 15 (вкл. десе- Цифров (два знака Да - тична точка „.“) след десетичната при разчетена ФП точка) 18 ЕГН на собственика на ФУ 10 Символен (10 цифри) Да (когато собственикът е физическо лице, което не е ЕТ) 19 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК 9 Символен (9 цифри) Да Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК. Запис с идентификатор 99 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор за последен 2 константа „99“ да запис във файла 3. Изисквания към структурата и формата на файла Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни. Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed. Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители. Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен „задължителен атрибут“), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал. Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле. Всички данни с посочен условен формат „цифров“ са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори „01“ (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99. Полетата, съдържащи дати, са във формат „дд.мм.гггг“.

приложение_10.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:52 от admin