Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_10а

страницата е в процес на дописване

Приложение № 10а към чл. 15, ал. 1, т. 11 (Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Файлът започва с начален запис със структура: № по ред Поле Тип Размер Стойност Забележка 1. ЕИК на производителя/вносителя на ЕСФП Character 9, 10 или 13 9, 10 или 13 цифри Задължително поле 2. Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП Character ⇐100 Задължително поле 3. Брой записи във файла Numeric ⇐5 Общ брой на записите от файла, които ще подава производителят/вносителят на ФУ Задължително поле Следват записите, описващи конкретни сервизни техници. Тези записи са със структура: № по ред Поле Тип Размер Стойност Забележка 1. Пореден номер на запис Numeric ⇐5 Започва от 1 и нараства за всеки запис Задължително поле 2. Идентификатор на сервизния техник Character = 10 10 цифри Задължително поле 3. Тип на идентификатора на сервизния техник Numeric =1 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер НАП Задължително поле 4. Първо име на сервизния техник Character ⇐100 Задължително поле 5. Второ име на сервизния техник Character ⇐100 Не е задължително поле 6. Трето и четвърто име на сервизния техник Character ⇐100 Задължително поле 7. ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт Character 9, 10 или 13 9, 10 или 13 цифри Задължително поле 8. Наименование на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт Character ⇐100 Задължително поле 9. № на свидетелството за одобрен тип на ЕСФП Character ⇐10 Задължително поле 10. Наименование на одобрен тип ЕСФП Character ⇐100 Задължително поле 11. Ключ за достъп до ЕСФП Character ⇐50 Задължително поле 12. Дата на предоставяне на ключа за достъп до Data =10 Формат dd.mm.gggg Задължително поле ЕСФП на сервизния техник 13. Дата на деактивиране на ключа за достъп до ЕСФП на сервизния техник Data =10 Формат dd.mm.gggg Не е задължително поле 14. Тип на записа Number =1 1 - редовен запис 2 - коригиращ запис Задължително поле 1. Файлът носи име ‘BULSTAT’ _PRL10A.txt като ‘BULSTAT’ - ЕИК по БУЛСТАТ на производителя/вносителя на ЕСФП. 2. Полетата се отделят едно от друго само със запетая. 3. Данните от тип Character се заграждат с двойни кавички („). Например: „Петров“. Вътре в текстовите полета не трябва да се пишат две двойки кавички, а само една, например: да не се изписва “„Петров“„, а само „Петров“. 4. В полетата „Наименование на производителя/вносителя на ЕСФП“ и № 4, 5, 6, 8 се допускат само символи на кирилица и символите тире “ - „, точка “.„ и символ (шпация). 5. Текстът се записва само с главни букви, като в текстовите полета не се пишат запетаи. 6. От един производител за един сервизен техник на едно лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, следва да има само един активен ключ за достъп до произведените от този производител модели ЕСФП. 7. В поле № 9 се попълват данни само за един номер на свидетелство за одобрен тип на ЕСФП. Когато едно лице има право да сервизира повече от една ЕСФП, то данните за всяко свидетелство се подават като отделен запис. 8. При подаване на данни за предоставени ключове за достъп до ЕСФП се попълват всичките полета от файла с изключение на поле № 13. 9. С подаване на данни за коригиращи записи тип на записа 2 може да се коригира единствено поле „Ключ за достъп до ЕСФП“, като следва да се попълнят всички останали задължителни полета от файла. 10. Всеки запис завършва задължително с 1 брой CR и LF (CHR(13)+CHR(10). 11. Маркерът за край на файла задължително е CTRL + Z (или CHR(26) или 1А), като задължително се поставя само един маркер за край на файла. След маркера за край на файла не следва да се поставят други символи. Във файловия формат не трябва да има празни редове. 12. Текстовите файлове трябва да отговарят на ANSI стандарта Windows-1251 (CP1251).

приложение_10а.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:52 от admin