Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_11

страницата е в процес на дописване

Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) СВИДЕТЕЛСТВО за регистрация на фискално устройство ……………………. г. 1. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК …………………………, ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Собственост на …………………………………………………………………………………………………………………….., (име и адрес на задълженото лице) представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (трите имена на управителя) търговски обект ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование, адрес на обекта) 3. Фискално устройство модел ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството) с централно регистриращо устройство …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) с бензино- (газо-) колонки/разходомер/измервателна система тип ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… с нивомерна система тип ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) Регистрационен номер на устройството (FDRID)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. одобрен със свидетелство на БИМ № ……………………………………../………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Индивидуален номер на фискалното устройство …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Индивидуален номер на фискалната памет ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт: а) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….., (ЕИК, наименование, адрес и телефон) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (собствено и фамилно име на сервизния техник) Сервизен договор № ……. ………от ……………. г. подпис/печат

Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение № …………………………………………………………………………………………………………………………………. Дата ……………… г. Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно: - за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК; - за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.

приложение_11.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:53 от admin