Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_11а

страницата е в процес на дописване

Приложение № 11а към чл. 17, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) СВИДЕТЕЛСТВО за регистрация на ИАСУТД ……………………. г. 1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП 2. Собственост на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име и адрес на задълженото лице) представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (трите имена на управителя) търговски обект ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование, адрес на обекта) 3. ИАСУТД тип ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименованието на типа, вписано в свидетелството за одобряването му) Регистрационен номер на системата (FDRID) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. одобрен със свидетелство на БИМ № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………./……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Индивидуален номер на системата ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт: а) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (ЕИК, наименование, адрес и телефон) (собствено и фамилно име на сервизния техник) Сервизен договор № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. от …………………………………. г. подпис/печат Сервизен договор № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. от …………………………………. г. подпис/печат Сервизен договор № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. от …………………………………. г. подпис/печат

Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно: - за еднолични търговци - идентификационен номер по чл. 84 ДОПК; - за физическите лица, които не са еднолични търговци - единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.

приложение_11а.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:53 от admin