Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_12

страницата е в процес на дописване

Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ПРОТОКОЛ за демонтаж на фискална памет Днес, ….. ….. …………. г., в ………………………………, (час, минути) ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК  идентификационен номер по чл. 84 ДОПК  Собственост на ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….. (име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице) Представляван от ………………………………………………………………………………………………………………………………………… . (трите имена на управителя, адрес, телефон) Търговски обект ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .., (наименование, адрес, телефон на търговския обект) за фискално устройство модел ……………. , одобрен със свидетелство на БИМ № ………………………………………….. Пломбиран от ………………………………… , идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ……………………………………… (фирма производител/вносител/сервизен техник) Индивидуален № на ФУ ………………………………… Индивидуален № на ФП …………………………………………………… Регистрационен номер на устройството (FDRID)………………………………………………………………………………………… Причина за демонтаж …………………………………………………………………………………………………………………………………. Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е от …………………… до …………………. е ………………………………………………………………………………………….., (цифром, словом) в т.ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….. ДДС (Б) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ДДС (В) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….. Общ сторно оборот ………………………………………………………………………………………………………… (цифром и словом) В т. ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ДДС (Б)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………. ДДС (В)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………… ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт ………………………………………………………………………………………, (наименование и адрес за кореспонденция) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК …………………………………………………………………………………………………., ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. (име и телефон на сервизния техник) Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ - София. 1. ………………………. , представител на производител/вносител, гр. ………………………………………………………………… (дата, подпис и печат) 2. ………………………. , представител на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, гр. ……………………….. (дата, подпис и печат) 3. ………………………. , собственик на фискалното устройство ………………………………………………………………………… (дата, подпис и печат) ================ попълва се от фирмата производител/вносител

При разчитане на фискалната памет от ……………………………………………………………………………………………………….. (фирма производител/вносител) за периода от ………………. до ……….. е прочетена тотална сума за реализиран оборот …………….. лв., (цифром, словом) в т.ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….. ДДС (Б) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ДДС (В) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….. Общ сторно оборот ………………………………………………………………………………………………………… (цифром и словом) В т. ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …. ДДС (Б)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………. ДДС (В)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………… ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………. Дата ……………………. г., Подпис и печат: …………………………………………………………….. Гр. ………………………….. (фирма производител/вносител)

приложение_12.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:53 от admin