Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_13

страницата е в процес на дописване

Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ДО БИМ ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (наименование, адрес) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. телефон/факс ………………………………………., е-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… с управител …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (име и фамилия) за регистриране на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД тип: № Наименование на ФУ/ИАСУТД Тип ФУ/ИАСУТД Производител/вносител 1. 2. 3. 4. 5. Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД ще се извършва от сервизните техници: 1. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, презиме, фамилия) (телефон) 2. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, презиме, фамилия) (телефон) 3. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, презиме, фамилия) (телефон) 4. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, презиме, фамилия) (телефон) 5. ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, презиме, фамилия) (телефон) НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПРЕДВАРИТЕЛНО ПО БАНКОВ ПЪТ В БРОЙ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ: Банка: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Клон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. BIC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… IBAN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Дата: ……… Управител: ………………………… (подпис, печат)

приложение_13.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:54 от admin