Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_14

страницата е в процес на дописване

Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4 (Предишно Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) РАЗРЕШЕНИЕ № ………. за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин издавам разрешение и регистрирам в регистъра на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, под № ………………. (наименование на лицето) с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………………………… Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК: …………………………………………………………….., телефон/факс: ……………………………………………….; е-mail: ……………………………………, което отговаря на изискванията на посочената наредба за сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/ИАСУТД: тип ……………………….., произведен от …………………………………………………………………………….. (наименование на производителя/вносителя) и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие № ………………………/…………………… г. Дата: ……………… г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………… (подпис и печат)

приложение_14.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:54 от admin