Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_15

страницата е в процес на дописване

Приложение № 15 към чл. 51 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 19.08.2011 г., предишно Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1, изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Формат и параметри на данните, предавани от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, в НАП Общи положения Данните за издаваните свидетелства от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт WINDOWS-1251. Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор - константа. 1. Общо описание на файл FISKAL.SER № на Иденти- Общо описание на записа (структурата и формата запис фикатор на отделните записи са дадени в т. 2) 1 00 Данни за лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, отчетен период и брой документи в предавания файл 2 01 Идентификатор на собственика на ФУ - БУЛСТАТ, ЕГН 3 02 Данни за собственика на ФУ - име, адрес, управител 4 03 Данни за търговския обект - име, адрес 5 04 Наименование на компетентната ТД на НАП на фирмата - собственик на ФУ 6 05 Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП 7 06 Описание на колонките/разходомерите/измервателните системи за ЕСФП 8 07 Номер и дата на свидетелство за одобрение от БИМ 9 08 Индивидуален номер на ФУ и индивидуален номер на ФП 10 09 Данни за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, издало свидетелството 11 10 Име на сервизен техник 13 11 Дата на издаване на свидетелството, дата на прекратяване на договора 14 01 Първи запис за следващ документ ………………………….. …………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………….. …………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………….. …………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………….. 11 Последен запис за последен документ 99 Запис за край на файл Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, не подава данни. 2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER Запис с идентификатор 00 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор за начало 2 константа „00“ да на файл 2 Резервирано 10 символен празно (10 цифри) 3 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицата, извършващи сервизно 9 символен (9 цифри) да обслужване и ремонт 4 Наименование на лицата, извършващи 50 символен да сервизно обслужване и ремонт 5 Адрес - населено място, 80 символен да ул. №, ж.к. 6 Телефон 15 символен 7 Е-mail 30 символен 8 Период, за който се отнасят 10 дата да данните - начална дата (дд.мм.гггг) 9 Крайна дата 10 дата да (дд.мм.гггг) 10 Брой документи (свидетел- 4 цифров да ства) във файла Запис с идентификатор 01 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор за начало 2 константа „01“ да на файл 2 Резервирано 10 символен празно (10 цифри) 3 ЕГН на собственика на ФУ 10 символен да (когато (10 цифри) собственикът е физическо лице, което не е ЕТ) 4 идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на 9 символен да собственика на ФУ (9 цифри) Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително - клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК. Запис с идентификатор 02 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „02“ да 2 Име на собственика на ФУ 50 символен да 3 Адрес на собственика на ФУ: 25 символен да населено място 4 Улица, № 50 символен да 5 Трите имена на управителя на 50 символен да фирмата, собственик на ФУ Запис с идентификатор 03 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „03“ да 2 Наименование на търговския 50 символен да обект 3 Адрес на търговския обект: 25 символен да населено място 4 Улица, №, ж.к. 50 символен да 5 Телефон на търговския обект 15 символен Запис с идентификатор 04 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „04“ да 2 Наименование на НАП 25 символен да Запис с идентификатор 05 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „05“ да 2 Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр, 30 символен да ЕСФП) 3 ЦРУ (централно регистриращо 30 символен да - за ЕСФП за устройство) - за ЕСФП продажби на течни горива Запис с идентификатор 06 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „06“ да 2 Бензино- (газо-) колонки/разходомери/измервателни системи тип 240 символен да - за ЕСФП за продажби на течни горива Запис с идентификатор 07 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „07“ да 2 № на свидетелство от БИМ 6 символен да 3 Дата на свидетелство от БИМ 10 дата да (дд.мм.гггг) Запис с идентификатор 08 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „08“ да 2 Индивидуален номер на ФУ 8 символен да 3 Индивидуален номер на ФП 8 цифров да (фискална памет) Запис с идентификатор 09 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „09“ да 2 Наименование на лицата, извършващи 50 символен да сервизно обслужване и ремонт 3 Адрес на лицата, извършващи сервизно 25 символен да обслужване и ремонт: населено място 4 Ул., № 50 символен да 5 Телефон 15 символен Запис с идентификатор 10 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „10“ да 2 Собствено и фамилно име на 50 символен да сервизния техник Запис с идентификатор 11 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор 2 константа „11“ да 2 Дата на издаване на свиде- 10 дата да - при издаване телство (дд.мм.гггг) на свидетелство 3 Дата на сключване на договор 10 дата да - при данни за със лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт (дд.мм.гггг) сключване на договор 4 Дата на прекратяване на сер- 10 дата да - при данни за визното обслужване (дд.мм.гггг) прекратяване 5 Причина за прекратяване 1 цифрови стойности: да - при данни за 1 - кражба на ФУ; прекратяване 2 - загубване на ФУ; 3 - унищожаване на ФУ; 0 - всички останали случаи Запис с идентификатор 99 № Описание на полето Дължина Формат Задължителен поле (брой знаци) атрибут 1 Идентификатор за последен 2 константа „99“ да запис във файла 3. Изисквания към структурата и формата на файла Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни. Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed. Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители. Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен „задължителен атрибут“), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал. Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле. Всички данни с посочен условен формат „цифров“ са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. Полетата, съдържащи дати, са във формат „дд.мм.гггг“.

приложение_15.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:54 от admin