Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_17

страницата е в процес на дописване

Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишно Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изменението и допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 6046 от 26 май 2015 г. на ВАС по административно дело № 5547 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2015 г., в сила от 27.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
I. Данни за обмен с НАП
Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.
Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Тип на регистрация RType Изброим 1 - регистрация 2 - промяна 3 - дерегистрация Да Тип на ФУ FDType Изброим 1. ЕКАФП 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 5. ФУВАС 11 ЕКАФП за електронен магазин 21 ФПр за електронен магазин Да ЕИК EIK Символе н Да ЕИК тип EIKType Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер Да Индивидуален номер на ФУ FDIN Символе н 8 символа Да ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символе н 8 символа Не се праща от ИАСУТД Регистрационен номер на устройството FDRID Символе н Над 6 символа При промяна или дерегистрация Генерира се от НАП Причина за дерегистрация RCFD Изброим I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи: 1. препълване на фискалната памет; 2. смяна на собственика; 3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива При дерегистрация на лицето по чл. 3; 4. бракуване на ФУ; 5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ; 6. грешка в блок на фискалната памет; 7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ; 8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия. II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет: 9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3; 10. други Номер на свидетелство FDCert Символе н При регистрация СИМ карта ID IMSI Символе н Да Телефонен номер MSISDN Символе н При регистрация Използва се за SMS Оператор OPID Изброим 0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3; ……………………..; N - оператор N При регистрация Използва се за SMS Наименование OrgName Символе 200 символа При регистрация на лицето по чл. 3 н Номер на обект PSNum Символе н До 4 символа При регистрация Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект Тип на обекта PSType Изброим При регистрация и промяна Типовете обекти са описани в таблица 1 Код ЕКАТТЕ SEKATT E Символе н При регистрация Наименование на населеното място Settl Символе н При регистрация Код район AEkatte Символе н При регистрация Район Area Символе н При регистрация Код на улица StreetCod e Символе н При регистрация Улица Street Символе н При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за ж.к. и блок, вход Номер StrNo Символен Блок Block Символен Вход En Символен Етаж Fl Символен Апартамент Ap Символен Наименование на обекта PSName Символе н При регистрация Дата на въвеждане в експлоатация SOD Дата При регистрация Формат 2010-02-16T16:4 7:31 ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт Service EIK Символе н Да ЕИК тип на лицето, извършващо Service EIK Изброим 0 - БУЛСТАТ Да сервизно обслужване и ремонт Type 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор Service Contract Expiration Дата При регистрация Формат 2010-02-16T16:4 7:31 1а. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Тип на регистрация RType Изброим 1 - регистрация 2 - промяна 3 - дерегистрация Да При промяна на конфигурацията на резервоарите, разходомерите, измервателните системи, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация Тип на ФУ FDType Изброим 31. ЕСФП с нивомерна система Да В един обект има задължително една ЕСФП 31 ЕИК EIK Символен Да ЕИК тип EIKType Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер Да Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен 8 символа Да Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа Да Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Над 6 символа При промяна или дерегистрация Генерира се от НАП Причина за дерегистрация RCFD Изброим I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи: 1. препълване на фискалната памет; 2. смяна на собственика; 3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3; 4. бракуване на ФУ; 5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането ѝ; 6. грешка в блок на фискалната памет; 7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ; 8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия. II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет: 9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3; 10. други При дерегистрация Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно Номер на свидетелство FDCert Символен При регистрация Уникален номер на НИС от регистъра на БИМ GNo Символен Да Вписва се номерът на НИС от регистъра на БИМ СИМ карта ID IMSI Символен Да Телефонен номер MSISDN Символен При регистрация Използва се за SMS Оператор OPID Изброим 0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3; ……………………..; N - оператор N При регистрация Използва се за SMS Наименование на лицето по чл. 3 OrgName Символен 200 символа При регистрация Номер на обект PSNum Символен До 4 символа При регистрация Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект Тип на обекта PSType Изброим При регистрация и промяна Типовете обекти са описани в таблица 1 Код ЕКАТТЕ SEKATTE Символен При регистрация Наименование на населеното място Settl Символен При регистрация Код район AEkatte Символен При регистрация Район Area Символен При регистрация Код на улица StreetCode Символен При регистрация Улица Street Символен При регистрация се въвежда информация за улица и номер или информация за ж.к. и блок, вход Номер StrNo Символен Блок Block Символен Вход En Символен Етаж Fl Символен Апартамент Ap Символен Наименование на обекта PSName Символен При регистрация Дата на въвеждане в експлоатация SOD Дата При регистрация Формат 2010-02-16T16:47:31 ЕИК на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт Service EIK Символен При регистрация ЕИК тип на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт Service EIK Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер При регистрация Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор Service Contract Expiration Дата При регистрация и промяна Формат 2010-02-16T16:47:31 Номер резервоар TNo Цифров При регистрация Резервоар - вид гориво според комбинирана номенклатура FTNom Символен Да Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан 4 - метан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3 Вместимост на резервоара в литри TVol Цифров Да Обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Обем на горивото при 15 °С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоара при реална температура FL Цифров Да Реална температура Tmpr Цифров Да Точност до 0,1 °С Резервоар - калибриране от акредитирана лаборатория IsCalib Изброим 1 - да 2 - не Срок за калибриране CalibDate Дата Дата формат 2010-02-16 ……………………… Вид на средството за измерване DNType Изброим 1 - колонка 2 - разходомер 3 - измервателна система Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се подават данни за всички резервоари, към които е свързано средството за измерване. Ако едно средство за измерване е свързано към повече от един резервоар, се подават данни за свързаност на разходомера/измервателната система към всички резервоари. Ако към един резервоар е свързано повече от едно средство за измерване, се подават данни за свързаност на всички средства за измерване към съответния резервоар. Номер пистолет NNo Цифров Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочват номерът на разходомера/измервателната система от поле DNo и номерът на резервоара от поле TNo, към който е свързано средството за измерване. Номерът на пистолета е уникален в рамките на FDRID. Тип на пистолет - високодебитен NType Изброим 1 - да 2 - не Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва дали е високодебитно или не, като се вписва стойността на поле DType. Номер колонка/разходомер/ измервателна система DNo Цифров Да Когато е избран вид на средството за измерване 2/3, се посочва номер на разходомер. Номерът на колонка/разходомер/ измервателна система е уникален в рамките на FDRID. Вид на колонка/разходомер/измервателна система DOOS Изброим 1 - одобрен тип 2 - оценено съответствие Да Модел колонка/разходомер/измервателна система DModel Символен Да При вид на колонката/разходомер/измервателна система 1 - одобрен тип, се вписва номер на средството за измерване от регистъра на БИМ. При вид на колонката/разходомер/измервателна система 2 - оценено съответствие, се вписва номер на сертификат за оценка на съответствие. Тип на колонка/разходомер/измервателна система - високодебитна DType Изброим 1 - да 2 - не Да Номер резервоар TNo Цифров Да Номерът на резервоара е уникален в рамките на даден FDRID. Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателна система CVal Цифров Да При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан - в килограми. ……………………… 2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Тип на ФУ FDType 1. ЕКАФП 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 31. ЕСФП с нивомерна система Да 5 - ФУВАС 11 - ЕКАФП за електронен магазин 21 - ФПр за електронен магазин Да Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ FMIN Символен 8 символа При ФУ Не се изпраща при ИАСУТД Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да При ИАСУТД се изпраща ID на ИАСУТД СИМ карта ID IMSI Символен Да Телефонен номер MSISDN Символен Да Оператор OPID Изброим 0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3; ………………………; N - оператор N Да ЕИК EIK Символен Да ЕИК тип EIKType Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - служебен номер Да Тип на регистрация RType Изброим 1 - регистрация 2 - промяна 3 - дерегистрация Да Статус на регистрацията Status Изброим 0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 2 - Грешка при БУЛСТАТ 3 - Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ 4 - Несъществуващ производител 5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя 6 - Корекция на поле, което не може да се коригира 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД 8 - Грешен номер на фискална памет 9 - Грешен IMSI 10 - Грешен MSISDN 11 - Грешен FDRID Да Възможни са допълнения на видовете грешки 12 - Устройството е вече отрегистрирано 14 - Сим картата не е активирана в НАП 15 - Невалидно ЕКАТТЕ 16 - Невалиден код на улица (StreetCode) 17 - Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване) 18 - Грешен номер на бензиноколонка/ разходомер/ измервателна система 19 - Грешен номер на пистолет 20 - Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към дадена колонка/ разходомер/ измервателна система 21 - Грешка при премахване на резервоар или колонка/ разходомер/ измервателна система поради наличие на закачени пистолети 26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT) 27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/ разходомер/ измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея 28 - Невалиден FDType 29 - Невалидна регистрация. Фискалната памет вече е била регистрирана 30 - Невалиден БУЛСТАТ на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт 31 - Невалиден срок на договора на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт 36 - Невалидна стойност на атрибут dml 37 - Не може да има две системи тип ЕСФП 31 в един обект 43 - Несъществуващ номер на колонка/ разходомер/ измервателна система от регистъра на БИМ 44 - Несъществуващ номер на НИС в регистър на БИМ 98 - Системата не е достъпна в момента 99 - Други Съобщение за грешка ErrMsg Символен Не Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Дата на вписване на ФУ в регистрите на НАП AD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:3 1 Текуща дата CT Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:3 1 Номер на нова Z задача TID Цифров Праща се от НАП Начална дата на Z задачата SD Дата Формат 2010-02-16T16:47:3 1 Период на цикличност на Z задачата Days Символен Данните се изпращат през интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата). Важно е часът да бъде спазван Номер на X задачата TID Символен Начална дата на X задачата SD Дата Формат 2010-02-16T16:47:3 1 Интервал минути Min Символен След настъпване за изпълнение на X задачата на ED (крайна дата) ФУ престава да изпраща X данни Крайна дата на X задачата ED Дата Формат 2010-02-16T16:47:3 1 3. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължител ен Забележка Идентификатор на задачата, по която работи ФУ TID Цифров Да Взема се от SMS съобщение или от отговор на НАП Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Причина за изпращане RC Изброим 0 - Нормална работа по X задачата 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго Да Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3). Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи Дата на изпращане SD Дата Да Взема се от часовника на ФУ. Формат 2010-02-16T16:47:31 Брояч на отчетите в рамките на Х задачата XC Цифров Да Дата и час на генериране на Х отчета XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да XYY Име гориво 1 N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Количество продадено гориво Vol Цифров Да Оборот гориво 1 S Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 ……………………………… Вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да Име гориво ХХ N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Количество продадено гориво Vol Цифров Да Оборот гориво ХХ S Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой клиенти NC Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Брой отстъпки ND Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума отстъпки SD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой надбавки NEC Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума надбавки SEC Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ брой сторно операции NSumRegFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Обща сума на сторно операции SSumRegFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой корекции, направени преди приключване на бон NCorr Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума корекции, направени преди приключване на бон SCorr Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сл. въведени NOIn Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума сл. въведени SOIn Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сл. изведени NOOut Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума сл. изведени SOOut Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно обслужване SSelf Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по кредитни / дебитни карти SCards Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по банкови SW Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 трансфери Резерв 1 SR1 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот А TA Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума , по -голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума , по -голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума , по -голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума , по -голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума , по -голяма от 0.00 0 Оборот З TZ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00 Номер на КЛЕН KNo Символен Да Номер на последен бон преди пускане на отчет LCN Цифров Да Целочислен Резервоар 1 обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Резервоар 1 обем на горивото при 15°С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура FL Цифров Да Реална температура Tmpr Цифров Да ………………………………. Резервоар ХХ обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Резервоар ХХ обем на горивото при 15°С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоар ХХ при реална температура FL Цифров Да Реална температура Tmpr Цифров Да 4. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължител Забележка ен Идентификатор на X задачата TID Цифров Да Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП Регистрационен номер FDRID Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Причина за изпращане RC Изброим 0 - Нормална работа по X задачата, 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго Да Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи Дата на изпращане SD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Брояч на X отчетите за текущата X задача XC Цифров Да Пореден номер в последователността на X отчетите Дата и час на генериране на отчета XD Дата Да Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен Да Оборот А TA Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой клиенти NC Цифров Да Целочислен Брой отстъпки ND Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума отстъпки SD Символен При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Общ брой сторно операции NSumRegFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Обща сума на сторно операции SSumRegFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой корекции, направени преди приключване на бон NCorr Символен При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума корекции, направени преди приключване на бон SCorr Символен При сума, по -голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно обслужване SSelf Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по кредитни/ дебитни карти SCards Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по банкови трансфери SW Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Плащане НЗОК SR1 Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Номер на КЛЕН KNo Символен Да Номер на последен бон преди пускане на отчета LCN Цифров Да Целочислен 5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължите лен Забележка IId на Z задачата TID Цифров Да Целочислен Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Причина за изпращане RC Изброим 0 - Нормална работа по задачата по подразбиране 1 - Работа в резултат на ZP (ZPurge задача) 2 - Изпращане на данни поради последващо отписване 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго Да Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи Идентификатор на RZPTID Символен При поле Ако RC=1, тук се ZPurge задача RC=1 изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата Дата на изпращане SD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:3 1 Брояч на Z отчетите ZC Цифров Да Съответства на № блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден Дата и час на генериране на отчета ZD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:3 1 Вид гориво 1 според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да Име гориво 1 N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Количество продадено гориво 1 Vol Цифров Да Оборот гориво 1 S Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 ………………………………. Вид гориво ХХ според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да Име гориво ХХ N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Количество продадено гориво ХХ Vol Цифров Да Оборот гориво ХХ S Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой клиенти NC Цифров При сума, по-голяма от 0 Брой отстъпки ND Цифров При сума, по-голяма от 0 Сума отстъпки SD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой надбавки NEC Цифров При сума, по-голяма от 0 Сума надбавки SEC Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сторно операции поради намаление на данъчната основа NOthers Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ брой сторно операции NSumRegFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Обща сума на сторно операции SSumRegFalse Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой корекции, направени преди приключване на бон NCorr Цифров При сума, по-голяма от 0 Сума корекции, направени преди приключване на бон SCorr Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сл. въведени NOIn Цифров При сума, по-голяма от 0 Сума сл. въведени SOIn Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Брой сл. изведени NOOut Цифров При сума, по-голяма от 0 Целочислен Сума сл. изведени SOOut Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно обслужване SSelf Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по кредитни /дебитни карти SCards Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по банкови трансфери SW Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Плащане НЗОК SR1 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот А TA Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума по -голяма 0.00 от 0 Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00 Номер на КЛЕН KNo Символен Да Номер на последен бон преди пускане на Z отчета LCN Цифров Целочислен Сумарният оборот, наличен във ФП SGT Цифров Да 0.00 Сумарният сторно оборот, наличен във ФП SGS Цифров Да 0.00 Номер на бона на отчета ChN Цифров Да Целочислен Контролно число CS Символен Да Резервоар 1 обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Резервоар 1 обем на горивото при 15 °С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоар 1 при реална температура FL Цифров Да Реална температура Tmpr Цифров Да ……………………………….. Резервоар ХХ обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Резервоар ХХ обем на горивото при 15°С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоар ХХ при реална температура FL Цифров Да Реална Tmpr Цифров Да температура Номер пистолет/разходомер/ измервателна система NNo Цифров Да Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Номер колонка/разходомер/ измервателна система DNo Цифров Да Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Номер резервоар TNo Цифров Да Показания на електронния брояч на пистолета/ разходомера/ измервателната система CVal Цифров Да При механични броячи стойността се въвежда на ръка ………………………………. Номер пистолет/разходомер/ измервателна система NNo Цифров Да Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Номер колонка/разходомер/ измервателна система DNo Цифров Да Посочва се номерът на колонката/ разходомера/ измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Номер резервоар TNo Цифров Да Показания на електронния брояч на пистолета/ разходомера/ измервателната система CVal Цифров Да При механични броячи стойността се въвежда на ръка 6. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължител ен Забележка Id на Z задачата TID Цифров Да Взема се от SMS съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Причина за изпращане RC Изброим 0 - Нормална работа по задачата по подразбиране, Да 1 - Работа в резултат на ZP (ZPurge задача) 2 - Изпращане на данни поради последващо отписване 3 - Грешка при разчитане на команда 4 - Друго Вид грешка FDError Символен Ако ФУ не разчита подадената му команда, тук е мястото, където се указва причината за това (RC=3) Ако този елемент е наличен, не може да има последващи XR елементи Идентификатор на ZPurge задача RZPTID Символен При поле RC=1 Ако RC=1, тук се изпраща ID на ZPurge задачата. Той е наличен в SMS командата Дата на изпращане SD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Брояч на Z отчетите ZC Цифров Да Съответства на No блок от фискалната памет при ЕКАФП и брояч на при ИАСУТД, той винаги трябва да е пореден Дата и час на генериране на отчета ZD Дата Формат 2010-02-16T16:47:31 Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен Да Оборот А TA Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по-голяма от 0.00 0 Оборот В TV Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Общ дневен оборот DT Цифров Да 0.00 Брой клиенти NC Цифров Да Целочислен Брой отстъпки ND Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума отстъпки SD Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при връщане и рекламация NReturn Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при връщане и рекламация SReturn Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой сторно операции при операторски грешки NFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума на сторно операции при операторски грешки SFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой сторно операции поради намаление на NOthers Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен данъчната основа Сума на сторно операции поради намаление на данъчната основа SOthers Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Общ брой сторно операции NSumRegFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Обща сума на сторно операции SSumRegFalse Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Брой корекции, направени преди приключване на бон NCorr Цифров При сума, по -голяма от 0 Целочислен Сума корекции, направени преди приключване на бон SCorr Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно обслужване SSelf Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по кредитни /дебитни карти SCards Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по банкови трансфери SW Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Плащане НЗОК SR1 Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Номер на КЛЕН KNo Символен Да Номер на последен бон преди пускане на отчета LCN Цифров Да Целочислен Номер на бон на отчета ChN Цифров Да Контролно число CS Символен Да 7. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Цифров Да Генериран от НАП Идентификационен номер на задача TID Цифров Да Дата на получаване в НАП AD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Текуща дата CT Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Стойността на брояча от последния получен Z отчет ZC Цифров При отговор на Z задача Стойността на брояча от последния получен X отчет XC Цифров При отговор на X отчет Статус Status Изброим 0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД 8 - Грешен номер на фискална памет 9 - Грешен IMSI 11 - Грешен FDRID 22 - Грешен TID 23 - Неактивна задача 24 - Липсва елемент RZPTID 25 - Дублиран Z/X Counter (ZC/XC)! 26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT) 27 - Несъответствие между dml флаг на колонка/разходомер/ измервателна система и dml флаг на пистолетите към нея 32 - Грешен тип задача (Z/X/ZP) 33 - Грешен RZPTID 34 - Липсва елемент FDError (при грешно разчетена задача) 35 - Невалидна дата на отчет 38 - Дублиране на вида гориво в продажбите. Сумите трябва да са акумулирани по вид гориво 39 - Дублиране на номер резервоар в отчета за резервоарите 40 - Дублиране на номер резервоар, колонка/разходомер/ измервателна система и пистолет в отчета за колонките/ разходомерите/ измервателните системи 41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер 42 - Грешка при интерпретация на колонките/ разходомерите/ измервателните системи и пистолетите 98 - Системата не е достъпна в момента 99 - други Съобщение за грешка ErrMsg Символен Идентификационен номер на Z задача TID Цифров При поставяне на нова Z задача по подразбиране Начална дата SD Дата При поставяне на нова Z задача по подразбиране Формат 2010-02-16T16:47:31 Период дни Days Цифров При поставяне на нова Z задача по подразбиране Идентификационен номер на X задача TID Цифров При поставяне на нова задача за Х отчет Начална дата SD Дата При поставяне на нова задача за Х отчет Формат 2010-02-16T16:47:31 Период минути MIN Цифров При поставяне на нова задача за Х отчет Крайна дата ED Дата При поставяне на нова задача за Х Формат отчет 2010-02-16T16:47:31 8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на ЕСФП (31) към НАП. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Номер резервоар TNo Цифров Да Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура FTNom Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3 Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при реална температура VolAct Цифров Да 6 цели числа Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °С Vol15C Цифров Да 6 цели числа ………………………………. 9. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Номер резервоар TNo Цифров Да Резервоар - вид гориво според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3 Обем в литри на доставеното гориво в резервоар при 15 °С Vol15C Цифров Да При доставка на пропан-бутан не се попълва Маса на доставеното гориво в резервоар W Цифров Да Попълва се при доставка на пропан-бутан Плътност на доставеното гориво в резервоар при реална температура D Цифров Попълва се при доставка на пропан-бутан Вид и номер на документ за доставка AddNo Символен Вид на документа за доставка: 01 - АДД 02 - ЕАД 03 - фактура 04 - протокол 05 - декларация 06 - е-АД ……………………………… Да Попълват се 20 разряда, където старшите два знака показват вида на документа за доставката. Следващите 18 знака се попълват за номер на документа. Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряди се допълват отляво с нули. Промяната е само в наименованието на документа (бивш ПАД). При избор на вид на документ 01 „АДД“ документът не се приема, когато попълненият номер липсва в базата данни на НАП за АДД, подадени от АМ. Дата на издаване на документа AddDate Дата Да Формат 2010-02-16 ЕИК издател на документа AddEIK Цифров Да ………………………………. 9а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговора на НАП при предаване на съобщение за доставка на гориво по документи или по данни от нивомерната система на ЕСФП (31). Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Цифров Да Генериран от НАП Текуща дата CT Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Дата на получаване в НАП AD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Статус Status Изброим 0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 2 - Грешен ЕИК на издателя на документа 5 - Несъответствие между идентификатори (FDRID и FDIN, FDRID и FMIN etc.) 7 - Грешен номер на ФУ 8 - Грешен номер на фискална памет 9 - Грешен IMSI 11 - Грешен FDRID 12 - Устройството е дерегистрирано 17 - Грешен номер на резервоар 26 - Несъответствие между резервоар и тип гориво според търговската номенклатура (FTT) Да 35 - Невалидна дата на доставка 41 - Невалиден ADD БУЛСТАТ номер 47 - Невалиден ADD номер 99 - Други Съобщение за грешка ErrMsg Символен 10. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС в състава на ЕСФП (31) към НАП, както и данни от нивомерната измервателна система за наличните количества горива, автоматично подавани на всеки шест часа (регулярно предаване на данни) Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Нивомерна система Gauge Резервоар ХХ TNo Цифров Да Вид гориво според тип гориво по търговска номенклатура FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3 Обем на горивото при реална температура VolAct Цифров Да Обем на горивото при 15 °С Vol15C Цифров Да Ниво на горивото в резервоара при реална температура FL Цифров Да Реална температура Tmpr Цифров Да Точност до 0,1 °С ……………………………… Тип на събитието EType Изброим 0 - нарушена връзка 1 - възстановена връзка 2 - регулярно предаване на данни Да Автоматичното подаване на данни на всеки шест часа за наличните количества горива започва считано от часа на регистрация на ЕСФП. 11. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета в състава на ЕСФП (31) към НАП. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Номер колонка/разходомер/измервателна система DNo Цифров Да Посочва се номерът на колонката/разходомера/измервателната система, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Номер пистолет NNo Цифров Да Посочва се номерът на пистолета, подаден при регистрация на ЕСФП по т. 1а Вид гориво според тип гориво FTT Цифров 3 цифри (XYY) Да Тип гориво X 1 - бензин 2 - дизел 3 - пропан-бутан 4 - метан YY - търговска номенклатура на лицето по чл. 3 Показания на електронен брояч на пистолета/разходомера/измервателната система CVal Цифров Да …………………………. Тип на събитието EType Изброим 0 - нарушена връзка 1 - възстановена връзка Да 12. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Описание на полетата при съобщение за блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Дата и час на събитието Service Data Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Тип на събитието EType Изброим 0 - блокирана работа на ЕСФП 1 - възстановена работа на ЕСФП Да Причина за BRC Изброим 1 - прекъсване на блокирането комуникацията между ЦРУ и НИС 2 - промяна в контролните числа 13. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от документ за продажба в XML схема Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да ЕИК EIK Символен Да Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 - Булстат 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Дата и час на изпращане на фискалния бон SD Дата Да Взема се от часовника на ФУ. Формат 2010-02-16T16:47:31 Дата и час на генериране на фискалния бон XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер на фискалния бон ChN Цифров Да Номер на фактура NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура ЕИК на получател по документ PIN Символен Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и фактура Уникален номер на продажбата NSale Символен Да Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите Вид гориво 1 според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да XYY Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Име гориво 1 N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Количество продадено гориво 1 Vol Цифров Да Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Оборот гориво 1 S Цифров При сума, по-голяма от 0 Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП ………………………… Вид гориво XX според тип гориво и търговската номенклатура FTT Цифров Да Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Име гориво ХХ N Символен При сума, по-голяма от нула в поле S Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Количество продадено гориво Vol Цифров Да Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП XX Оборот гориво ХХ S Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Изпраща се само когато ФУ е от тип ЕСФП Сума отстъпки SD Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума надбавки SEC Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума , по -голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно обслужване SSelf Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по кредитни / дебитни карти SCards Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по банкови трансфери SW Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 1 SR1 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот А TA Цифров При сума, 0.00 по-голяма от 0 Оборот Б TB Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ оборот по фискалния бон DT Цифров Да 0.00 13а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ФУ на данни от сторно документ/кредитно известие в XML схема: Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да ЕИК EIK Символен Да Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Уникален номер на продажбата NSale Символен Да Полето се попълва, когато се използва софтуер за управление на продажбите Дата и час на изпращане на фискалния бон SD Дата Да Взема се от часовника на ФУ. Формат 2010-02-16T16:47:31 Дата и час на генериране на фискалния бон XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер на фискалния бон ChN Цифров Да Номер на кредитно известие NInvoice Символен Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие ЕИК на получател по документ PIN Символен Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Полето се попълва, когато издаваният фискален бон е и кредитно известие Причина за сторно операция RStorno Цифров 0 - операторска грешка 1 - връщане/рекламация 2 - намаление на данъчната основа Да Номер на фактура № 1, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се FMIN Символен Да Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ извършва сторно операция Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие “ Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD Дата Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие “ Формат 2010 -01 -16T16:47:31 Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция FMIN Символен Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие “ Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ …………………… . Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура Номер на фискалния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие “ Дата и час на издаване на фискалния бон, който се сторнира XD Дата Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие “ Формат 2010 -01 -16T16:47:31 Индивидуален номер на ФП от фискален бон, по който се извършва сторно операция FMIN Символен Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие “ Полето е задължително, когато се сторнира ФБ, издаден от ФУ В брой SCash Цифров При сума, 0.00 по-голяма от 0 Оборот А TA Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ оборот по фискалния бон, който се сторнира DT Цифров Да 0.00 14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка Регистрационен номер в НАП FDRID Символен Да Генериран от НАП Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен Да ЕИК EIK Символен Да Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 - Булстат 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Дата на изпращане на системния бон SD Дата Да Взема се от часовника на ИАСУТД. Формат 2010-02-16T16:47:31 Дата и час на генериране на системния бон XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер на системен бон ChN Цифров Да Номер на фактура NInvoice Символен Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура ЕИК на получател по документ PIN Символен Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и фактура Номер касово място CBN Символен Да Сума отстъпки SD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума надбавки SEC Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 В брой SCash Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 С чек SChecks Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Талони ST Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по външни талони SOT Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по амбалаж SP Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Сума по вътрешно SSelf Цифров При сума, 0.00 обслужване по -голяма от 0 Сума по повреди SDmg Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по кредитни /дебитни карти SCards Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Сума по банкови трансфери SW Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 1 SR1 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Резерв 2 SR2 Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот А TA Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по -голяма от 0 0.00 Общ оборот по системен бон DT Цифров Да 0.00 14а. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от сторно документ в XML схема Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер в НАП FDRID Символен Да Генериран от НАП Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен Да ЕИК EIK Символен Да Тип на ЕИК EIK Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Дата на изпращане на системния бон SD Дата Да Взема се от часовника на ИАСУТД. Формат 2010-02-16T16:47:31 Дата и час на генериране на системния бон XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер на системен бон ChN Цифров Да Номер касово място CBN Символен Да Номер на кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие ЕИК на получател по документ PIN Символен Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие Тип на ЕИК PIN Type Изброим 0 - БУЛСТАТ 1 - ЕГН 2 - ЛНЧ 3 - Сл. номер Да Полето се попълва, когато издаваният системен бон е и кредитно известие Причина за сторно операция RStorno Цифров 0 - операторска грешка 1 - връщане/рекламация 2 - намаление на данъчната основа Номер на фактура № 1, към която се издав а кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие “ Номер на системния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнира XD Дата Да Форма т 2010 -01 -16T16:47:31 Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно операцията IASUTDID Символен Да Номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „ номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура Номер на системния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие “ Дат а и час на издаване на системния бон, който се сторнира XD Дата Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № 2, към която се издава кредитно известие “ Формат 2010 -01 -16T16:47:31 Идентификатор на ИАСУТД от системния бон, по който с е извършва сторно операцията IASUTDID Символен Да …………………… . Номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие NInvoice Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на кредитно известие“ и кредитното известие се издава към повече от една фактура Номер на системния бон, който се сторнира ChN Цифров Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие “ Дата и час на издаване на системния бон, който се сторнир а XD Дата Да Полето се попълва, когато е попълнено поле „номер на фактура № N, към която се издава кредитно известие “ Формат 2010 -01 -16T16:47:31 Идентификатор на ИАСУТД IASUTDID Символен Да от системния бон, по който се извършва сторно операцията В брой SCash Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот А TA Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Б TB Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот В TV Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Г TG Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Д TD Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Е TE Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот Ж TJ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Оборот З TZ Цифров При сума, по-голяма от 0 0.00 Общ оборот по системен бон, който се сторнира DT Цифров Да 0.00 15. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на данни от документи за продажба/сторно документ Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка Регистрационен номер на устройството FDRID Символен Да Генериран от НАП Дата и час на получаване на документа за продажба/сторно документ в НАП AD Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Текуща дата CT Дата Да Формат 2010-02-16T16:47:31 Номер на последно получен в НАП документ за продажба/ сторно ChN Цифров Да документ Дата и час на генериране на документ за продажба/сторно документ XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер касово място CBN Символен Да Подава се при ИАСУТД Статус Status Изброим 0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД 11 - Грешен FDRID 45 - Дублиран номер на документ 46 - Невалидна дата на документ 47 - Невалиден ЕИК/БУЛСТАТ номер 98 - Системата не е достъпна в момента 99 - други Съобщение за грешка ErrMsg Текст Не II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ 1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал. Номер Описание на полето Максимална дължина (брой знаци) Формат 1. IMSI номер на получател 16 Символен 2. Тип на задачата (Z) 2 Символен 3. ID на задача (TID) 16 Числов 4. Начална дата и час 19 Дата и час (2010-02-16T16:47:31) 5. Продължителност в дни 3 Цифров Отделните полета се намират на отделни редове в SMS. IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля. 2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge). Номер Описание на полето Максимална дължина (брой знаци) Формат 1. IMSI номер на получател 16 Символен 2. Тип на задачата (ZP) 2 Символен 3. ID на задача (TID) 16 Числов При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети. 3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети - наблюдение на търговския обект. Номер Описание на полето Максимална дължина (брой знаци) Формат 1. IMSI номер на получател 16 Символен 2. Тип на задачата (X) 2 Символен 3. ID на задача (TID) 16 Числов 4. Начална дата и час 19 Дата и час (2010-02-16T16:47:31) 5. Продължителност в минути 4 Цифров 6. Крайна дата и час 19 Дата и час (2010-02-17T16:47:31) Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и). При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо). Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава). При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата. III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП 1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуникацията с НАП. Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителен Забележка ЕИК EIK Символен Да ЕИК тип EIKType Изброим 0 - БУЛСТАТ, 1 - ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - служебен номер Да Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Телефонен номер MSISDN Символен Да Оператор OPID Изброим 0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, ………………………; N - оператор N Да 2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП Поле XML елемент Тип Номенклатура Задължителе н Забележка ЕИК EIK Символен Да ЕИК тип EIKType Изброим 0 - БУЛСТАТ, 1 - ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - служебен номер Да Индивидуален номер на ФУ FDIN Символен Да Индивидуален номер на ФП FMIN Символен Да СИМ карта ID IMSI Символен Да Телефонен номер MSISDN Символен Да Оператор OPID Изброим 0 - оператор 1; 1 - оператор 2; 2 - оператор 3, ………………………; N - оператор N Да Текущо време CT Дата и час Да Статус на операцията Status Изброим 0 - Успешно 1 - Грешка при валидация на съобщението 5 - Несъответствие между идентификаторите на производителя 7 - Грешен номер на ФУ/ИАСУТД 8 - Грешен номер на фискална памет 9 - Грешен IMSI 10- Грешен MSISDN 11 - Грешен FDRID 99 - Друго Да Съобщение за грешка ErrMsg Текст Не Дата и час на регистрация RegDate Дата и час Да Тип на ФУ FDType 1. ЕКАФП Да 2. ФПр 3. ЕСФП 4. ИАСУТД 11. ЕКАФП за електронен магазин 21. ФПр за електронен магазин 31. ЕСФП с нивомерна система Регистрационен номер от НАП FDRID Цифров Да Идентификатор на текуща задача (X и Z) TID Цифров Начало на изпълнение на задачата с точност до минута SD Дата и час Интервал на Z задача (в дни) Days Цифров Интервал на Z задача (в минути) MIN Цифров Време на преустановяване на X задача ED Дата и час Текуща стойност на брояча на Z отчети ZC Цифров Текуща стойност на брояча за X отчети XC Цифров Номер на последно получен в НАП документ за продажба/сторно документ ChN Цифров Да Дата и час на генериране на документ за продажба/сторно документ XD Дата Да Формат 2010-01-16T16:47:31 Номер касово място CBN Символен Да Подава се при ИАСУТД Всеки оператор подава искане за получаване на номенклатурен код, под който ще се осъществява обмяната на данни с НАП Таблица 1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема Код Вид дейност
1 Обект за продажба на автомобили и мотоциклети
2 Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
3 Обект за ТЕ с горива, смазочни материали
4 Обект за ТЕ с хранителни стоки
5 Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол
6 Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи
7 Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки
8 Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела
9 Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде
10 Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети
11 Обект за ТД/зареждане с автомобилни горива и смазочни материали
12 Обект за ТД с месни изделия
13 Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол
14 Обект за ТД с хляб и хлебни изделия
15 Обект за ТД с плодове и зеленчуци
16 Обект за ТД с риба и рибни продукти
17 Обект за ТД с разнородни хранителни стоки
18 Обект за ТД с фармацевтични стоки
19 Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.
20 Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки
21 Обект за ТД с текстил, кинкалерия
22 Обект за ТД с облекло
23 Обект за ТД с обувки и/или чанти
24 Обект за ТД с мебели
25 Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела
26 Обект за ТД с железария, бои, химически препарати
27 Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки
28 Обект за ТД със стоки втора употреба
29 Обект за ТД с антики и произведения на изкуството
30 Обект за ТД с бижутерия и часовници
31 Обект за ТД с компютри, офис техника
32 Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки
33 Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде
34 Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети
35 Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела
36 Обект за ремонт на мебели
37 Обект за ремонт на облекла и обувки
38 Обект за ремонт на бижутерия и часовници
39 Обект за ремонт на компютърна и офис техника
40 Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде
41 Обект за настаняване на туристи - хотели
42 Друг обект за настаняване
43 Питейно заведение
44 Ресторант
45 Заведение само за хранене
46 Обект за продажба на жп билети
47 Обект за продажба на самолетни билети
48 Обект за продажба на билети за автобуси
49 Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт
50 Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт
51 Такси или маршрутка
52 Обект за предоставяне на услуги по превоз на товари
53 Обект за предоставяне на услуги от туроператор
54 Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги
55 Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги
56 Обект за предоставяне на финансови услуги
57 Обект за предоставяне на застрахователни услуги
58 Обект за предоставяне на брокерски услуги
59 Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници
60 Обект за отдаване под наем на превозни средства
61 Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника
62 Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии - консултации, разработка на софтуер, обработка на данни
63 Обект за научноизследователска и развойна дейност
64 Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги
65 Обект за предоставяне на юридически услуги
66 Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги
67 Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде
68 Обект за предоставяне на образователни услуги
69 Обект за предоставяне на медицински услуги
70 Обект за предоставяне на ветеринарни услуги
71 Кина, театри, концертни зали
72 Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове
73 Библиотеки, музеи, галерии
74 Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт
75 Обекти за залагания и хазарт
76 Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи
77 Обект за обмен на валута в брой
78 Обект за ТЕ със строителни материали
79 Обект за ТЕ с лекарствени средства
80 Обект за ТЕ с дрехи втора употреба
81 Обект за ТЕ с безалкохолни напитки
82 Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци
83 Обект за ТЕ с цветя
84 Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри
85 Обект за ТД с изделия от благородни метали
86 Обект за ТД с промишлени стоки
87 Обект за ТД със строителни материали
88 Обект за ТД с цветя
89 Обект за ТД с очила и оптика
90 Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети
91 Обект за ТД с подови настилки, килими
92 Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.
93 Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.
94 Обект за ТД със сувенири
95 Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари
96 Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.
97 Обект за продажба на ловни и риболовни стоки
98 Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части
99 Обект за продажба на пердета, завеси, др.
100 Автомивка
101 Заложна къща
102 Погребална агенция
103 Автошкола
104 Гадателство и ясновидство
105 Платен паркинг
106 Кабелна телевизия
107 Каса на електроразпределително дружество
108 Сватбен магазин
109 Зоомагазин
110 Музикален магазин
111 Каса/офис на мобилни оператори
112 Разносна търговия
113 Охранителна дейност
114 Обект за ремонт на мобилни апарати
115 Дискотека
116 Сладкарница
117 Обект за продажба на закуски
118 Пицария
119 Обект за предоставяне на шивашки услуги
120 Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели
121 Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги
122 Обект за предоставяне на копирни услуги
123 Обект за услуги по превод и легализация
124 Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги
125 Строителни услуги
126 Обект за други услуги, некласифицирани другаде
127 Автомат на самообслужване за обмяна на валута
128 Автомат на самообслужване за продажби на стоки
129 Автомат на самообслужване за услуги с развлекателен характер
130 Автомат на самообслужване за услуги по плащане на комунални сметки
131 Автомат на самообслужване за заплащане на паркинг услуги
132 Друг вид автомат на самообслужване
133 Обект за зареждане с течни горива
134 Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване
135 Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип - с обслужващ персонал и на самообслужване

приложение_17.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:55 от admin