Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_18а

страницата е в процес на дописване

Приложение № 18а към чл. 26, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) QR кодът представлява уникален двумерен баркод и се съдържа в края на всеки документ за продажба/сторно операция непосредствено преди текста „ФИСКАЛЕН БОН“/„СИСТЕМЕН БОН“. QR кодът не се включва при формирането на контролното число и не се отпечатва на копия на документи за продажба/сторно операция от КЛЕН. При отпечатването на QR кода всички данни се кодират в ASCII формат по стандарт ISO/IEC 8859-5 с разделител между отделните полета „*“.Размерът на QR кода трябва да бъде не по-малък от 18 мм х 18 мм. Кодирането на информацията в QR кода за ФУ се извършва в следната последователност и формат на данните: <номер на фискалната памет (FMIN)>*<номер на документ за продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: 01234567*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89. (QR кодът за ФУ е илюстративен) Кодирането на информацията в QR кода за ИАСУТД се извършва в следната последователност и формат на данните: <идентификатор на ИАСУТД (IASUTDID)>*<номер на документ за продажба/сторно операция>*<дата на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ за продажба/сторно операция във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща сума на продажбата/сторно операцията>. Пример: ABC0123456*0000000123456789*2017-05-20*12:45:56*45.89. (QR кодът за ИАСУТД е илюстративен)

приложение_18а.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:55 от admin