Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_2

страницата е в процес на дописване

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Технически изисквания към фискалните устройства I. Общи технически изисквания 1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП. 2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим. 3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване. 4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира. 5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда. 6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът. 7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 - 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С. 8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП. 9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите. 10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства. 11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка. 12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване. 13. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол. 14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Фискалните устройства трябва да осигуряват четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН чрез свързаност към персонален компютър. II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП 1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия: а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба; б) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране; в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при наличие на периферно устройство - носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск; г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба. 2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба. 3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип. III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба. 2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали. IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система 1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия: а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление; б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията ѝ; в) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има реализирана дистанционна връзка с НАП; г) (отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) 2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване. V. Специфични изисквания към фискалните принтери 1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия: а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба; б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи; в) да има един канал за връзка с персонален компютър; г) (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър. 2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания. 3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявена за нищожна с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) 4. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпитването на фискални принтери, вградени в автомати на самообслужване, се извършва със симулатор, работещ с оригиналното програмно осигуряване на автомата. VI. Специфични изисквания към ЕСФП: Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания: а) (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби; б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти: - статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип; - (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите или да е с оценено съответствие; - (доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13 в обекти за продажби/зареждания на течни горива на самообслужване, устройството за плащане на гориво, е част от ЦРУ; - технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива; в) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) достъпът до настройки и сервизно обслужване на ЕСФП се извършва само чрез електронен сервизен ключ по чл. 15, ал. 1, т. 12, като всяко използване се записва в ЕСФП и при необходимост се отпечатва справка за дата и часа на достъпа до системата; г) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход/пистолета се блокира работата на средството за измерване на разход/пистолета, при което се разпечатват последните получени в ЦРУ показания на електронните броячи преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на електронните броячи, получени в ЦРУ, и същите автоматично се изпращат в НАП; д) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна система се блокира работата на ЕСФП; в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката; е) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС се блокира работата на всички средства за измерване на разход/пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП; при възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП; в този случай се допуска ЕСФП да продължи да работи до 15 минути от прекъсването; в случай че прекъсването не се възстанови до изтичане на 15-ата минута от момента на прекъсването, системата се блокира; в случай че връзката/комуникацията се възстанови преди изтичането на 15-ата минута от началото на прекъсването, работата на системата продължава, като се изпраща съответно съобщение за възстановяване на връзката; ж) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) създават се контролни числа на управляващия софтуер и концентратора/преобразуващото устройство, които, сумирани с контролното число на ФПр, формират идентификатор на ЕСФП, който се визуализира в менюто с обща информация за ЕСФП и се отпечатва заедно с основните данни на системата; при промяна на някое от контролните числа ЕСФП се блокира; Контролното число на управляващия софтуер и идентификатора на ЕСФП се формират чрез стандартни алгоритми за изчисляване, като MD5, SHA-1, SHA-256 при приключване на изпитването на системата в БИМ; в управляващия софтуер на ЕСФП се обособява модул, наречен „Касов модул“, който се отнася до фискалните функции на системата - управление на ФПр, продажби, регистрация, дерегистрация, промяна на данни, доставки и на негова база се формира контролното число на управляващия софтуер; в случай че системата функционира с преобразуващо устройство, идентификаторът на ЕСФП се формира от контролното число на ФПр и контролното число на управляващия софтуер на ЕСФП; з) (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при блокиране на ЕСФП не се допуска извършване на продажби и проточване на гориво чрез средствата за измерване на разход, като единствено започнатите продажби се приключват; при блокиране/възстановяване на работата на ЕСФП се изпраща автоматично съобщение в НАП, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 17; и) (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) при подаване от ЕСФП (31) на данни за доставка на гориво по документи или от нивомерната измервателна система ЕСФП (31) получава, визуализира на екран и отпечатва полученото от сървъра на НАП съобщение съгласно приложение № 17. VIІ. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., обявен за нищожен с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г.) VIІа. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Специфични изисквания към ФУВАС 1. ФУВАС да представлява пломбиран блок, закрепен в корпуса на автомата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство. 2. Пломбираният блок да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата: а) първи - за връзка с входно-изходен пулт за управление (специализираното устройство по чл. 10, ал. 1, т. 5); б) втори - за връзка с контролен изнесен дисплей, монтиран върху корпуса на автомата на самообслужване; в) трети - за приемане и препредаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата на самообслужване. 3. Връзката между ФУВАС и автомата на самообслужване да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.

приложение_2.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:49 от admin