Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_20а

страницата е в процес на дописване

Приложение № 20а към чл. 10, ал. 8, т. 2б (Ново - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ СВИДЕТЕЛСТВО № ……… за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Фискално устройство тип ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (ФУВАС) модел ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование и означение на модела) произведен от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (юридическо наименование) БУЛСТАТ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. телефон/факс ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. е-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Тип на разплащателния блок: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Тип комуникация: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти. Свидетелството е валидно до ………………. г. Дата ……………………………….. Председател: ………………………………………………………….. София (подпис, печат)

приложение_20а.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:57 от admin