Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_22

страницата е в процес на дописване

Приложение № 22 към чл. 59а, ал. 1 и 2 (Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД Данни Задължително поле Валидации Валидацията, която е причина документът да не се приеме и да се изпрати съобщение за отказ Секция „Вид ЕДД“ „Вид ЕДД“ Избира се от номенклатурата на видовете ЕДД. При смяна на собствеността на горивото задължително трябва да се избере „ЕДД за продажба“. Когато няма продажба и има смяна на местоназначение, трябва да се избере „ЕДД за промяна на местоназначение“. Когато няма продажба и няма смяна на местоназначение, но има промяна на превозвач или транспортно средство, трябва да се избере „ЕДД за промяна на превоза“. В случаите на престой над 24 часа трябва да се избере „ЕДД за престой на превозното средство“. „ЕДД за престой на превозното средство“ се подава еднократно и горивото се счита, че е в престой до тръгване на горивото с ЕДД за продажба или ЕДД за промяна на местоназначение. Задължително поле * Дали заема стойности от номенклатурата на видовете ЕДД Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Секция „Автор на електронното изявление“ Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“ Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава електронният документ Секция „Номер на документ, който се коригира“ Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира „Номер на документ, който се коригира“ Полето не е задължително, попълва се само при коригиране на предходен документ * Формат на въведения ЕДД Документът не се приема, когато полето е попълнено, но някоя от посочените валидации не е успешна Секция „Данни относно доставката“ „Вид на номера на е-АДД/ЕАД“ Избира се номенклатурата на видовете номера. ЛРН на е-АДД и на ЕАД се избира само когато има аварийна процедура в Агенция „Митници“ и УКН, съответно МРН не са генерирани. Задължително поле Дали заема стойности от номенклатурата на видовете номера на е-АДД/ЕАД: Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна УКН (на е-АДД); ЛРН на е-АДД; МРН (на ЕАД); ЛРН на ЕАД. Задължително поле „№“ При е-АДД се попълва УКН на е-АДД, а когато системата на Агенция „Митници“ е в режима по чл. 73й ЗАДС - локалният референтен номер на икономическия оператор. * Формат на номера на въведения е-АДД/ЕАД в зависимост от вида му Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна Въвежда се номерът на е-АДД/ЕАД в зависимост от избрания вид на номера. При ЕАД се попълва номер на ЕАД (МРН или ЛРН на е-АДД). * Дали е-АДД, съответно ЕАД, са налични в системата на НАП Незначещите нули се попълват в автоматичен режим. „ЕИК на издателя на е-АДД“ Когато видът на номера е ЛРН на е-АДД, трябва да се посочи и ЕИК на издателя на е-АДД. Полето се попълва и е задължително, когато за вид на номера на е-АДД/ЕАД е избрано ЛРН на ЕАД Формат на въведения ЕИК Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна „Дата на издаване на е-АДД“ Когато видът на номера е ЛРН на е-АДД, трябва да се посочи и датата на издаване на е-АДД. Полето се попълва и е задължително, когато за вид на номера на е-АДД/ЕАД е избрано ЛРН на ЕАД Дали датата не е по-голяма от текущата Документът не се приема, когато полето не е попълнено или когато формалната валидация на номера не е успешна „№ на предходен ЕДД/ЕДП“ Посочва се номерът на документа (ЕДД или ЕДП), предхождащ продажбата или промяната в обстоятелствата. Не е задължително. Когато след получаване на горивото с ЕДП ЗЛ подава ЕДД за продажба на горивото или ЕДД за промяна на местоназначение, задължително посочва в това поле номера на Полето се попълва, когато преди подавания ЕДД има друг ЕДД за промяна в обстоятелства за същото гориво или ЕДП за получаване на това * Формат на номера на въведения ЕДД/ЕДП; ЕДП, с който е получил горивото. гориво от същото задължено лице Когато след престой с ЕДД за престой, ЗЛ подава ЕДД за продажба на горивото или ЕДД за промяна на местоназначение, задължително посочва в това поле номера на ЕДД за престой. * Дали датата от номера не е по-голяма от текущата; Документът не се приема, когато полето е попълнено, но някоя от посочените валидации не е успешна Когато след продажба на горивото или след промяна на местоназначение ЗЛ, подало предходния документ, подава ново ЕДД за промяна на местоназначение, в ЕДД за промяна на местоназначение трябва да се посочи номерът на предходния ЕДД, с който е извършена продажбата или промяната на местоназначение. * Дали въведеният ЕДД/ЕДП е наличен в системата Когато се подава ЕДД за престой на транспортното средство, се посочва последното предходно ЕДД, с което горивото се е движило, ако има такова. „Дата на данъчното събитие/Дата на възникване на промяна в обстоятелствата“ * Форматът на датата е ДД.ММ.ГГГГ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна При ЕДД за продажба се попълва датата на данъчното събитие, а при всички други ЕДД - датата на възникване на промяната в обстоятелствата. Задължително поле * Дали датата не е по-голяма от текущата „Вид на горивото“ Видът на горивото се избира от номенклатурата на видовете горива или ще се зареди автоматично при въвеждане на валиден код по КН. Задължително поле * Дали заема валидна стойност за вид на горивото от пакета от данни „Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Наименование на горивото“ Видът на горивото се избира от номенклатурата на горивата, след като е избран видът гориво или ще се зареди автоматично при въвеждане на валиден код по КН. Задължително поле * Дали заема валидна стойност от за наименование на горивото от пакета от данни „Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Код по КН“ Кодът по КН ще се зареди автоматично, когато се избере видът на горивото и наименованието на горивото, Задължително поле * Дали заема валидна стойност за кода по КН от пакета от данни „Горива, за които се Документът не се приема, когато полето не е попълнено или или се въвежда. извършва подаване на ЕДД/ЕДП“ някоя от посочените валидации не е успешна „Количество“ Въвежда се количеството на горивото с точност два знака след десетичната точка в мерната единица, валидна за този код по КН. Задължително поле * Изписване само на цифри с точност два знака след десетичната точка Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Мерна единица“ Мерната единица е литри при 15 градуса или килограми, в зависимост от кода по КН на горивото Задължително поле * Дали заема валидна стойност за кода по КН от пакета от данни „Горива, за които се извършва подаване на ЕДД/ЕДП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Данъчна основа на доставката в левове“ Задължително поле Цифров формат (два знака след десетичната точка „.“) Документът не се приема, когато полето не е попълнено Секция „ЗЛ, получател на горивото“ (попълва се само при ЕДД за продажба) В тази секция при продажба се попълва получателят на горивото по фактура „Вид на лицето“ Избира се видът на лицето, получател на горивото. Получателят на горивото при продажба може да бъде юридическо лице, физическо лице, юридическо лице без служебен номер в НАП или физическо лице без служебен номер в НАП. Задължително поле * Дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Юридическо лице „Идентификатор“ * Формат на въведения ЕИК Посочва се идентификаторът на получателя на горивото, който може да бъде ЕИК или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕИК. Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Юридическо лице“ * Формат на въведения за служебен номер в НАП * Дали въведеният ЕИК, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Наименование“ Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор Извлича се от регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Адрес за кореспонденция“ Извлича се от регистъра на ЗЛ Извлича се от регистъра Документът не се по данни на въведения идентификатор на ЗЛ приема, когато полето не е попълнено Физическо лице „Идентификатор“ * Формат на въведения ЕГН Посочва се идентификаторът на получателя на горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН и ЛНЧ. Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * Формат на въведения ЛНЧ * Формат на въведения за служебен номер в НАП * Дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Трите имена“ Посочват се трите имена на получателя на горивото Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * Дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире); Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) * Дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП „Наименование“ Посочва се наименованието на ЮЛ без служебен номер в НАП, получател на горивото Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Данъчен идентификационен номер в държавата на установяване“ Когато посочената държава не е от ЕС, трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване Задължително поле, когато държавата не е от ЕС и когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато държавата не е от ЕС и полето не е попълнено „ДДС номер“ Когато посочената държава е от ЕС, трябва да се въведе ДДС номер Задължително поле, когато държавата е от ЕС, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато държавата е от ЕС и полето не е попълнено Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Посочват се име и фамилия на получателя на горивото Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна „Дата на раждане“ Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали датата на раждане не е по-голяма от текущата Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Посочва се дата на раждане на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП * Дали датата на раждане е в указния формат ДД.ММ.ГГГГ; „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Населено място по постоянен адрес“ Посочва се населеното място по постоянен адрес на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Вид на документ за самоличност“ Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Номер на документ за самоличност“ Посочва се номерът на документ за самоличност на получателя на горивото, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено Секция „Местоназначение“ („Място на престой“ при ЕДД за престой) Задължителна секция при подаване на ЕДД за продажба, при ЕДД за промяна на местоназначение и при ЕДД за престой. Не се попълва при ЕДД за промяна на превоз. В местоназначение при ЕДД за продажба и ЕДД за промяна на местоназначение се попълва или крайното местоназначение на горивото, или непосредственото местоназначение, където горивото ще се получи от получателя по фактура или ще се разтовари. За място на престой задължително се посочва мястото, където горивото престоява в превозното (транспортното) средство. Вид От номенклатура се избира видът на местоназначението, при продажба или промяна на местоназначение, или видът на мястото на престой. Задължително поле * Дали заема валидни стойности от номенклатурата на видовете местоназначения/места за получаване/места на престой в зависимост от случая на използване Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна При престой на превозното средство местото на престой може да бъде „друг обект без ЕСФП/място“ Област Избира се от номенклатурата на областите по данни на ЕКАТТЕ Задължително поле, когато горивото не е за износ или когато няма продажба без разтоварване на горивото * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Община Избира се от номенклатурата на общините на територията на избраната област по данни на ЕКАТТЕ Задължително поле, когато горивото не е за износ и когато няма продажба без разтоварване на горивото * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Населено място Избира се от номенклатурата на населените места на територията на избраната община по данни на ЕКАТТЕ Задължително поле, когато горивото не е за износ и когато няма продажба без разтоварване на горивото * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) Документът не се приема, когато полето не е попълнено при местоназначение, различно от износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Район Избира се от номенклатурата на районите на територията на избрания град с районно деление по данни на ЕКАТТЕ Задължително поле, когато населеното място е София, Пловдив или Варна * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) Документът не се приема, когато населеното място е София, Пловдив или Варна и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Идентификатор на обект - ЕИК При вид на местоназначението „Обект с ЕСФП“ се попълва ЕИК на ЗЛ, собственик на обекта с ЕСФП, за който е предназначено горивото Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП Формат на въведения ЕИК дали въведеният ЕИК съответства на ЗЛ от ПП „Дистанционна връзка“ Документът не се приема, когато обектът е с ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Идентификатор на обект - ЕКАТТЕ При вид на местоназначението „Обект с ЕСФП“ се зарежда в автоматичен режим по данни на област, община, населено място или район за градовете с районно деление Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Данни за области, общини, кметства и населени места от Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) Документът не се приема, когато обектът е с ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна * Дали съответства на ЕКАТТЕ на обект с ЕСФП от ПП „Дистанционна връзка“ Идентификатор на обект - номер на обект При вид на местоназначението „Обект с ЕСФП“ се зарежда в автоматичен режим при избор на наименование и точен адрес на обекта Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП * Дали съответства на номер на обект с ЕСФП от ПП „Дистанционна връзка“ Документът не се приема, когато обектът е ЕСФП и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Наименование и точен адрес (на обект)“ При вид на местоназначението „Обект с ЕСФП“ по данни на въведените „Идентификатор на обект - ЕИК“ и „Идентификатор на обект - ЕКАТТЕ“ се зарежда номенклатура на наименованията и точните адреси на бензиностанциите за избраното ЗЛ, собственик и ЕКАТТЕ. Наименование и точен адрес (на обект) се избират от заредената номенклатура. При градовете с районно деление обектът с ЕСФП може да е регистриран на територията на района или на територията на населеното място. Задължително поле, когато обектът е с ЕСФП Документът не се приема, когато полето не е попълнено ул./бул./пл./ ж.к./кв. Попълва се при: В това поле се попълват адресните данни за ул./бул./пл./ * обект с ЕСФП, използващ разходомер; ж.к./кв., както и всички други адресни данни в свободен * обект с ЕСФП; текст като местност, километър на магистрала и др., когато * друг обект без ЕСФП/място местоназначението или мястото на престой не са обект с * Продажба без преместване ЕСФП Не се валидира Номер * Попълва се при обект с ЕСФП, използващ разходомер; Попълва се номер на ул./бул./пл./ ж.к./кв., когато местоназначението или мястото на престой не са обект с ЕСФП * обект с ЕСФП; * друг обект без ЕСФП/място. * Продажба без преместване Не се валидира. Секция „Данни за превоза на горивото“ Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Местоназначение“ е посочено „Продажба без преместване“. „Вид на транспорта“ Избира се от номенклатурата на видовете транспорт. При ЕДД за престой на транспортното средство и ЕДД за промяна на превоза не може да се избере „фиксирани транспортни съоръжения“ Задължително поле * Дали заема валидна стойност от номенклатурата на видовете транспорт Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Транспортно средство „Вид на транспортното средство“ Избира се при шосеен и жп транспорт Задължително поле за шосеен и жп транспорт, при другите не се попълва * Дали заема валидна стойност от номенклатурата на видовете транспортни средства при шосеен или железопътен транспорт Документът не се приема, когато транспортът е шосеен или железопътен и полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Регистрационен номер Попълва се при всички видове транспорт, освен при фиксирани транспортни съоръжения Задължително поле за всяко ново добавено транспортно средство, освен когато видът на транспорта е „фиксирани транспортни съоръжения“ * Формална валидация за регистрационен номер на транспортното средство при шосеен или железопътен транспорт Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Превозвач Не се попълва при вид на транспорта „Фиксирани транспортни съоръжения“ „Вид на лицето“ Избира се видът на лицето, превозвач. Превозвачът може да бъде юридическо лице или юридическо лице без служебен номер в НАП Задължително поле * дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - юридическо лице или чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Фирма - превозвач - Юридическо лице „Идентификатор“ * формат на въведения ЕИК Посочва се идентификаторът на превозвача, който може да бъде ЕИК или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕИК Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Юридическо лице“ * формат на въведения за служебен номер в НАП * дали въведеният ЕИК, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Наименование“ Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор Извлича се от регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено Фирма - превозвач - Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП „Наименование“ Посочва се наименованието на ЮЛ без служебен номер в НАП, превозвач Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Данъчен идентификационен номер в държавата на установяване“ Когато посочената държава не е от ЕС, трябва да се въведе данъчен идентификационен номер в държавата на установяване Задължително поле, когато държавата не е от ЕС и когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато държавата не е от ЕС и полето не е попълнено „ДДС номер“ Когато посочената държава е от ЕС, трябва да се въведе ДДС номер Задължително поле, когато държавата е от ЕС, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато държавата е от ЕС и полето не е попълнено Данни за водача на МПС Секцията се попълва само за шосеен транспорт „Вид на лицето“ Избира се видът на лицето, водач на МПС. Водач на МПС може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП Задължително поле * дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна служебен номер в НАП Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * формат на въведения ЕГН Посочва се идентификаторът на водача на МПС, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ * формат на въведения ЛНЧ * формат на въведения за служебен номер в НАП * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Трите имена“ Посочват се трите имена на водача на МПС Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Посочват се име и фамилия на водача на МПС Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна „Дата на раждане“ Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Посочва се дата на раждане на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП * дали датата на раждане не е по-голяма от текущата „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора Документът не се приема, когато полето не е попълнено или избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ на държавите“ някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Населено място по постоянен адрес“ Посочва се населеното място по постоянен адрес на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Вид на документ за самоличност“ Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Номер на документ за самоличност“ Посочва се номерът на документ за самоличност на водача на МПС, когато той е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено Данни за лицето, физически предало горивото Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Местоназначение“ е посочено „Продажба без преместване“ или „Предназначено за износ“, или „Продажба без разтоварване на ТС“, или когато при ЕДД за престой за вид на транспорта е посочен „Железопътен“, или когато за вид на транспорта е посочено „фиксирани транспортни съоръжения“. „Вид на лицето“ Избира се видът на лицето, физически предало горивото. То може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП. Задължително поле * дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Физическо лице * формат на въведения ЕГН * формат на въведения ЛНЧ „Идентификатор“ * формат на въведения за служебен номер в НАП Посочва се идентификаторът на лицето, физически предало горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ. Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Трите имена“ * дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Посочват се трите имена на лицето, физически предало горивото Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато задължителните полета не са попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Посочват се име и фамилия на лицето, физически предало горивото Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна „Дата на раждане“ * дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ Посочва се дата на раждане на лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали датата на раждане не е по-голяма от текущата Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Населено място по постоянен адрес“ Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически предало горивото, Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е Документът не се приема, когато полето не е попълнено когато то е ФЛ без служебен номер в НАП избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ „Вид на документ за самоличност“ Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Номер на документ за самоличност“ Посочва се номерът на документ за самоличност на лицето, физически предало горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено Данни за лицето, физически получило горивото „Вид на лицето“ Избира се видът на лицето, физически получило горивото. То може да бъде физическо лице или физическо лице без служебен номер в НАП Задължително поле * дали заема стойности от номенклатурата на видовете лица, които могат да подават документи пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо лице“ * формат на въведения ЕГН Посочва се идентификаторът на лицето, физически получило горивото, който може да бъде ЕГН, ЛНЧ или служебен номер в НАП, ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ * формат на въведения ЛНЧ * формат на въведения за служебен номер в НАП * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Трите имена“ * дали се използват само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Посочват се трите имена на лицето, физически получило горивото Задължителни полета са име и фамилия, когато за вид на задълженото лице е избрано „Физическо * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Документът не се приема, когато задължителните полета не са лице“ попълнени или не са използвани само букви на кирилица и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Посочват се име и фамилия на лицето, физически получило горивото Задължителни полета, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали са въведени на латиница и символите интервал, '(апостроф) и - (тире) Документът не се приема, когато двете полета не са попълнени или някоя от посочените валидации не е успешна „Дата на раждане“ * дали датата на раждане е в указания формат ДД.ММ.ГГГГ Посочва се дата на раждане на лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * дали датата на раждане не е по-голяма от текущата Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава“ Избира се от класификатора на държавите Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Държава двубуквен код“ Зарежда се при избор на държавата Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ * Дали заема валидна стойност от пакета от данни „Класификатора на държавите“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна „Населено място по постоянен адрес“ Посочва се населеното място по постоянен адрес на лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Вид на документ за самоличност“ Избира се от номенклатурата на видовете документи за самоличност Задължително поле, когато за вид на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ Документът не се приема, когато полето не е попълнено „Номер на документ за самоличност“ Посочва се номерът на документ за самоличност на Задължително поле, когато за вид на Документът не се приема, когато полето лицето, физически получило горивото, когато то е ФЛ без служебен номер в НАП задълженото лице е избрано „Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП“ не е попълнено

приложение_22.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:58 от admin