Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_23

страницата е в процес на дописване

Приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3 (Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 01.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Обхват, формат и валидации на данните в ЕДП Данни Задължително поле Валидации Валидацията, която е причина документът да не се приеме и да се изпрати съобщение за отказ Секция „Автор на електронното изявление“ Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“ Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава електронният документ Секция „Номер на документ, който се коригира“ Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира „Номер на документ, Полето не е * формат на Документът не се приема, когато който се коригира“ задължително, въведения ЕДД полето е попълнено, но някоя от попълва се само при посочените валидации не е коригиране на успешна предходен документ Секция „Данни относно доставката“ „Вид на номера на Задължително поле Дали заема Документът не се приема, когато еАДД/ЕАД“ стойности от полето не е попълнено или когато Избира се номенклатурата на формалната валидация на номенклатурата на видовете номера номера не е успешна видовете номера. ЛРН на на еАДД/ЕАД: еАДД и на ЕАД се УКН (на еАДД); избира само когато има ЛРН на еАДД; аварийна процедура в МРН (на ЕАД); Агенция „Митници“ и УКН, ЛРН на ЕАД. съответно МРН не са генерирани. „№“ Задължително поле * формат на Документът не се приема, когато Въвежда се номерът на При еАДД се попълва номера на полето не е попълнено или когато еАДД/ЕАД в зависимост УКН на еАДД, а въведения формалната валидация на от избрания вид на когато системата на еАДД/ЕАД в номера не е успешна номера. Незначещите Агенция „Митници“ е зависимост от вида нули се попълват в в режима по чл. 73й му автоматичен режим. ЗАДС - локалният *дали еАДД, референтен номер на съответно ЕАД, са икономическия налични в оператор. При ЕАД се системата на НАП попълва номер на ЕАД (МРН или ЛРН на еАДД). „ЕИК на издателя на Полето се попълва и Формат на Документът не се приема, когато еАДД“ е задължително, въведения ЕИК полето не е попълнено или когато Когато видът на номера е когато за вид на формалната валидация на ЛРН на еАДД, трябва да номера на еАДД/ЕАД номера не е успешна се посочи и ЕИК на е избрано ЛРН на издателя на еАДД. ЕАД „Дата на издаване на Полето се попълва и Дали датата не е Документът не се приема, когато еАДД“ е задължително, по-голяма от полето не е попълнено или когато Когато видът на номера е когато за вид на текущата формалната валидация на ЛРН на еАДД, трябва да номера на еАДД/ЕАД номера не е успешна се посочи и датата на е избрано ЛРН на издаване на еАДД. ЕАД „№ на предходен ЕДД“ Не е задължително. * формат на Документът не се приема, когато Посочва се номерът на Полето се попълва, номера на полето е попълнено, но някоя от ЕДД, предхождащ когато преди въведения посочените валидации не е подадените данни за подавания ЕДП има ЕДД/ЕДП успешна получаване, ако има ЕДД за промяна в * дали датата от такъв. обстоятелства за номера не е Когато горивото се същото гориво. по-голяма от получава след текущата продажба, се посочва * дали въведеният номер на ЕДД за ЕДД/ЕДП е продажбата, издаден от наличен в ЗЛ доставчик по системата фактурата, по която се получава горивото, ако този номер е известен. Когато горивото се получава по ЕДД за промяна на местоназначение без продажба, се посочва номер на ЕДД за промяна на местоназначение, издаден от същото ЗЛ, което подава ЕДП. Когато горивото се получава по ЕДД за промяна на местоназначение след ЕДД за продажба, се посочва номерът на ЕДД за промяна на местоназначение, издаден от доставчика по фактура, по която се получава горивото, ако този номер е известен. Когато горивото се получава, след като транспортното средство е престояло на територията на обекта, се посочва номерът на ЕДД за престой на превозното средство, ако този номер е известен. Когато горивото се получава след промяна на превоза, се посочва номерът на ЕДД за промяна на превоза, ако този номер е известен. „Дата на данъчното Задължително поле * форматът на Документът не се приема, когато събитие/дата на датата е полето не е попълнено или някоя възникване на промяна в ДД.ММ.ГГГГ от посочените валидации не е обстоятелствата“ * дали датата не е успешна Посочва се датата на по-голяма от получаване на горивото. текущата „Вид на горивото“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Видът на горивото се валидна стойност полето не е попълнено или някоя избира от за вид на горивото от посочените валидации не е номенклатурата на от пакета от данни успешна видовете горива или ще „Горива, за които се зареди автоматично се извършва при въвеждане на подаване на валиден код по КН. ЕДД/ЕДП“ „Наименование на Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато горивото“ валидна стойност полето не е попълнено или някоя Видът на горивото се за наименование от посочените валидации не е избира от на горивото от успешна номенклатурата на пакета от данни горивата, след като е „Горива, за които избран видът гориво, или се извършва ще се зареди подаване на автоматично при ЕДД/ЕДП“ въвеждане на валиден код по КН. „Код по КН“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Кодът по КН ще се валидна стойност полето не е попълнено или някоя зареди автоматично, за кода по КН от от посочените валидации не е когато се избере видът пакета от данни успешна на горивото и „Горива, за които наименованието на се извършва горивото, или се подаване на въвежда. ЕДД/ЕДП“ „Количество“ Задължително поле * изписване само Документът не се приема, когато Въвежда се количеството на цифри с точност полето не е попълнено или някоя на горивото с точност два знака след от посочените валидации не е два знака след десетичната точка успешна десетичната точка в мерната единица, валидна за този код по КН. „Мерна единица“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Мерната единица е литри валидна стойност полето не е попълнено или някоя при 15 градуса или за кода по КН от от посочените валидации не е килограми, в зависимост пакета от данни успешна от кода по КН на „Горива, за които горивото се извършва подаване на ЕДД/ЕДП“ „Данъчна основа на доставката в левове“ Задължително поле Цифров формат (два знака след десетичната точка „.“) Документът не се приема, когато полето не е попълнено Секция „ЗЛ, от което е получено горивото“ В тази секция при продажба се попълва доставчикът на горивото по фактура, ако е имало продажба, а ако горивото е вече получено с предходен документ от ЗЛ, подател на ЕДП, то се посочват данните на ЗЛ, подател на ЕДП. „Вид на лицето“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Избира се видът на стойности от полето не е попълнено или някоя лицето, от което е номенклатурата на от посочените валидации не е получено горивото. видовете лица, успешна То може да бъде които могат да юридическо лице, подават документи физическо лице, пред НАП юридическо лице без служебен номер в НАП или физическо лице без служебен номер в НАП. Юридическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на въведения ЕИК полето не е попълнено или някоя идентификаторът на задълженото лице е * формат на от посочените валидации не е лицето, от което е избрано „Юридическо въведения за успешна получено горивото, който лице“ служебен номер в може да бъде ЕИК или НАП служебен номер в НАП, * дали въведеният ако лицето няма ЕИК. ЕИК, съответно служебен номер в НАП са налични в регистъра на ЗЛ „Наименование“ Извлича се от Документът не се приема, когато Извлича се от регистъра регистъра на ЗЛ полето не е попълнено на ЗЛ по данни на въведения идентификатор. „Адрес за Извлича се от Документът не се приема, когато кореспонденция“ регистъра на ЗЛ полето не е попълнено Извлича се от регистъра на ЗЛ по данни на въведения идентификатор. Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на въведения ЕГН полето не е попълнено или някоя идентификаторът на задълженото лице е * формат на от посочените валидации не е лицето, от което е избрано „Физическо въведения ЛНЧ успешна получено горивото, който лице“ * формат на може да бъде ЕГН, ЛНЧ въведения за или служебен номер в служебен номер в НАП, ако лицето няма НАП ЕГН или ЛНЧ. * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра на ЗЛ „Трите имена“ Задължителни полета * дали се Документът не се приема, когато Посочват се трите имена са име и фамилия, използват само задължителните полета не са на лицето, от което е когато за вид на букви на кирилица попълнени или не са използвани получено горивото задълженото лице е и символите само букви на кирилица и избрано „Физическо интервал, символите интервал, лице“ '(апостроф) и - '(апостроф) и - (тире); (тире); * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП „Наименование“ Задължително поле, Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на полето не е попълнено наименованието на ЮЛ задълженото лице е без служебен номер в избрано НАП, от което е получено „Чуждестранно ЮЛ горивото без служебен номер в НАП“ „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато Избира се от когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя класификатора на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавите избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ЮЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ЮЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Данъчен Задължително поле, Документът не се приема, когато идентификационен когато държавата не държавата не е от ЕС и полето не номер в държавата на е от ЕС и когато за е попълнено установяване“ вид на задълженото Когато посочената лице е избрано държава не е от ЕС, „Чуждестранно ЮЛ трябва да се въведе без служебен номер в данъчен НАП“ идентификационен номер в държавата на установяване „ДДС номер“ Задължително поле, Документът не се приема, когато Когато посочената когато държавата е държавата е от ЕС и полето не е държава е от ЕС, трябва от ЕС, когато за вид попълнено да се въведе ДДС номер на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Задължителни * дали са въведени Документът не се приема, когато Посочват се име и полета, когато за вид на латиница и двете полета не са попълнени фамилия на лицето, от на задълженото лице символите или някоя от посочените което е получено е избрано интервал, валидации не е успешна горивото „Чуждестранно ФЛ '(апостроф) и - без служебен номер в (тире) НАП“ „Дата на раждане“ Задължително поле, * дали датата на Документът не се приема, когато Посочва се дата на когато за вид на раждане е в полето не е попълнено или някоя раждане на лицето, от задълженото лице е указния формат от посочените валидации не е което е получено избрано ДД.ММ.ГГГГ; успешна горивото, когато то е ФЛ „Чуждестранно ФЛ * дали датата на без служебен номер в без служебен номер в раждане не е НАП НАП“ по-голяма от текущата „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не Избира се от когато за вид на валидна стойност се приема, когато полето не е класификатора на задълженото лице е от пакета от данни попълнено или някоя от държавите избрано „Класификатора на посочените валидации не е „Чуждестранно ФЛ държавите“ успешна без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Населено място по Задължително поле, Документът не се приема, когато постоянен адрес“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се населеното задълженото лице е място по постоянен адрес избрано на лицето, от което е „Чуждестранно ФЛ получено горивото, без служебен номер в когато то е ФЛ без НАП“ служебен номер в НАП „Вид на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Избира се от задълженото лице е номенклатурата на избрано видовете документи за „Чуждестранно ФЛ самоличност без служебен номер в НАП“ „Номер на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се номерът на задълженото лице е документ за самоличност избрано на лицето, от което е „Чуждестранно ФЛ получено горивото, без служебен номер в когато то е ФЛ без НАП“ служебен номер в НАП Секция „Място на получаване на горивото“ Задължителна секция за ЕДП. В случаите, в които горивото се продава от/на посредник, без да напуска транспортното средство, видът е „Продажба без разтоварване на ТС“ и не се посочват данни за мястото на получаване. Във всички други случаи за място на получаване на горивото с ЕДП се посочва мястото на разтоварване на горивото. Вид Задължително поле * Дали заема валидни стойности Документът не От номенклатура се от номенклатурата на видовете се приема, когато избира видът на мястото местоназначения/места за полето не е на получаване на получаване/места на престой в попълнено или горивото зависимост от случая на някоя от използване - обект с ЕСФП, използващ разходомер, посочените ведомствена валидации не е бензиностанция без ЕСФП, друг успешна обект без ЕСФП/място, продажба без преместване, продажба без разтоварване на ТС Област Задължително поле, * Дали заема валидна стойност от Документът не се Избира се от когато няма пакета от данни „Данни за приема, когато номенклатурата на получаване при области, общини, кметства и полето не е областите по данни на продажба без населени места от Единния попълнено при ЕКАТТЕ разтоварване на класификатор на местоназначение, горивото административно-териториалните различно от и териториални единици (ЕКАТТЕ)“ износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Община Задължително поле, * Дали заема валидна стойност от Документът не се Избира се от когато няма пакета от данни „Данни за приема, когато номенклатурата на получаване при области, общини, кметства и полето не е общините на територията продажба без населени места от Единния попълнено при на избраната област по разтоварване на класификатор на местоназначение, данни на ЕКАТТЕ горивото административно-териториалните различно от и териториални единици (ЕКАТТЕ)“ износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Населено място Задължително поле, * Дали заема валидна стойност от Документът не се Избира се от когато няма пакета от данни „Данни за приема, когато номенклатурата на получаване при области, общини, кметства и полето не е населените места на продажба без населени места от Единния попълнено при територията на избраната разтоварване на класификатор на местоназначение, община по данни на горивото административно-териториалните различно от ЕКАТТЕ и териториални единици (ЕКАТТЕ)“ износ, или някоя от посочените валидации не е успешна Район Задължително поле, * Дали заема валидна стойност от Документът не се Избира се от когато населеното пакета от данни „Данни за приема, когато номенклатурата на място е София, области, общини, кметства и населеното място районите на територията Пловдив или Варна населени места от Единния е София, Пловдив на избрания град с класификатор на или Варна и районно деление по административно-териториалните полето не е данни на ЕКАТТЕ и териториални единици (ЕКАТТЕ)“ попълнено или някоя от посочените валидации не е успешна Ул./бул./пл./ ж.к./кв. Попълва се при: В това поле се попълват * обект с ЕСФП, използващ разходомер; адресните данни за ул./бул./пл./ ж.к./кв., * Друг обект без ЕСФП/място. както и всички други * Продажба без адресни данни, в преместване свободен текст, като Не се валидира местност, километър на магистрала и др. Номер * Попълва се при обект с Попълва се номер на ЕСФП, използващ разходомер; ул./бул./пл./ ж.к./кв. * Друг обект без ЕСФП/място. * Продажба без преместване Не се валидира Секция „Данни за превоза на горивото“ Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Място на получаване“ е посочено „Продажба без преместване“. „Вид на транспорта“ Задължително поле * Дали заема Документът не се приема, когато Избира се от валидна стойност полето не е попълнено или някоя номенклатурата на от номенклатурата от посочените валидации не е видовете транспорт на видовете успешна транспорт Транспортно средство „Вид на транспортното Задължително поле * Дали заема Документът не се приема, когато средство“ за шосеен и жп валидна стойност транспортът е шосеен или Избира се при шосеен и транспорт, при от номенклатурата железопътен и полето не е жп транспорт другите не се на видовете попълнено или някоя от попълва транспортни посочените валидации не е средства при успешна шосеен или железопътен транспорт Регистрационен номер Задължително поле * Формална Документът не Попълва се при всички за всяко ново валидация за се приема, когато полето не е видове транспорт, освен добавено регистрационен попълнено или някоя от при фиксирани транспортно номер на посочените валидации не е транспортни съоръжения средство, освен транспортното успешна когато видът на средство при транспорта е шосеен или „фиксирани железопътен транспортни транспорт съоръжения“ Превозвач - Не се попълва при вид на транспорта „Фиксирани транспортни съоръжения“ „Вид на лицето“ Задължително поле * дали заема Документът не Избира се видът на стойности от се приема, когато полето не е лицето е превозвач. номенклатурата на попълнено или някоя от Превозвачът може да видовете лица, посочените валидации не е бъде юридическо лице които могат да успешна или юридическо лице без подават документи служебен номер в НАП пред НАП - юридическо лице или чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП Фирма - превозвач - Юридическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не Посочва се когато за вид на въведения ЕИК се приема, когато полето не е идентификаторът на задълженото лице е * формат на попълнено или някоя от превозвача, който може избрано „Юридическо въведения за посочените валидации не е да бъде ЕИК или лице“ служебен номер в успешна служебен номер в НАП, НАП ако лицето няма ЕИК * дали въведеният ЕИК, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра на ЗЛ „Наименование“ Извлича се от Документът не се приема, когато Извлича се от регистъра регистъра на ЗЛ полето не е попълнено на ЗЛ по данни на въведения идентификатор Фирма - превозвач - чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП „Наименование“ Задължително поле, Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на полето не е попълнено наименованието на ЮЛ задълженото лице е без служебен номер в избрано НАП, превозвач „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не Избира се от когато за вид на валидна стойност се приема, когато полето не е класификатора на задълженото лице е от пакета от данни попълнено или някоя от държавите избрано „Класификатора на посочените валидации не е „Чуждестранно ЮЛ държавите“ успешна без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ЮЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Данъчен Задължително поле, Документът не се приема, когато идентификационен когато държавата не държавата не е от ЕС и полето не номер в държавата на е от ЕС и когато за е попълнено установяване“ вид на задълженото Когато посочената лице е избрано държава не е от ЕС, „Чуждестранно ЮЛ трябва да се въведе без служебен номер в данъчен НАП“ идентификационен номер в държавата на установяване „ДДС номер“ Задължително поле, Документът не се приема, когато Когато посочената когато държавата е държавата е от ЕС и полето не е държава е от ЕС, трябва от ЕС, когато за вид попълнено да се въведе ДДС номер на задълженото лице е избрано „Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП“ Данни за водача на МПС Секцията се попълва само за шосеен транспорт „Вид на лицето“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Избира се видът на стойности от полето не е попълнено или някоя лицето, водач на МПС. номенклатурата на от посочените валидации не е Водач на МПС може да видовете лица, успешна бъде физическо лице които могат да или физическо лице без подават документи служебен номер в НАП пред НАП - физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на въведения ЕГН полето не е попълнено или някоя идентификаторът на задълженото лице е * формат на от посочените валидации не е водача на МПС, който избрано „Физическо въведения ЛНЧ успешна може да бъде ЕГН, ЛНЧ лице“ * формат на или служебен номер в въведения за НАП, ако лицето няма служебен номер в ЕГН или ЛНЧ НАП * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра на ЗЛ „Трите имена“ Задължителни полета * дали се Документът не се приема, когато Посочват се трите имена са име и фамилия, използват само задължителните полета не са на водача на МПС когато за вид на букви на кирилица попълнени или не са използвани задълженото лице е и символите само букви на кирилица и избрано „Физическо интервал, символите интервал, '(апостроф) лице“ '(апостроф) и - и - (тире) (тире); * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Задължителни * дали са въведени Документът не се приема, когато Посочват се име и полета, когато за вид на латиница и двете полета не са попълнени фамилия на водача на на задълженото лице символите или някоя от посочените МПС е избрано интервал, валидации не е успешна „Чуждестранно ФЛ '(апостроф) и - без служебен номер в (тире) НАП“ „Дата на раждане“ Задължително поле, * дали датата на Документът не се приема, когато Посочва се дата на когато за вид на раждане е в полето не е попълнено или някоя раждане на водача на задълженото лице е указания формат от посочените валидации не е МПС, когато той е ФЛ без избрано ДД.ММ.ГГГГ; успешна служебен номер в НАП „Чуждестранно ФЛ * дали датата на без служебен номер в раждане не е НАП“ по-голяма от текущата „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато Избира се от когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя класификатора на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавите избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Населено място по Задължително поле, Документът не се приема, когато постоянен адрес“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се населеното задълженото лице е място по постоянен адрес избрано на водача на МПС, „Чуждестранно ФЛ когато той е ФЛ без без служебен номер в служебен номер в НАП НАП“ „Вид на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Избира се от задълженото лице е номенклатурата на избрано видовете документи за „Чуждестранно ФЛ самоличност без служебен номер в НАП“ „Номер на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се номерът на задълженото лице е документ за самоличност избрано на водача на МПС, „Чуждестранно ФЛ когато той е ФЛ без без служебен номер в служебен номер в НАП НАП“ Данни за лицето, физически предало горивото Секцията не се попълва, когато за вид в секцията „Място на получаване“ е посочено „Продажба без преместване“ или „Предназначено за износ“, или „Продажба без разтоварване на ТС“, или когато за вид на транспорта е посочено „фиксирани транспортни съоръжения“. „Вид на лицето“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Избира се видът на стойности от полето не е попълнено или някоя лицето, физически номенклатурата на от посочените валидации не е предало горивото. То видовете лица, успешна може да бъде физическо които могат да лице или физическо лице подават документи без служебен номер в пред НАП - НАП физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на въведения ЕГН полето не е попълнено или някоя идентификаторът на задълженото лице е * формат на от посочените валидации не е лицето, физически избрано „Физическо въведения ЛНЧ успешна предало горивото, който лице“ * формат на може да бъде ЕГН, ЛНЧ въведения за или служебен номер в служебен номер в НАП, ако лицето няма НАП ЕГН или ЛНЧ * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра на ЗЛ „Трите имена“ Задължителни полета * дали се Документът не се приема, когато Посочват се трите имена са име и фамилия, използват само задължителните полета не са на лицето, физически когато за вид на букви на кирилица попълнени или не са използвани предало горивото задълженото лице е и символите само букви на кирилица и избрано „Физическо интервал, символите интервал, '(апостроф) лице“ '(апостроф) и - и - (тире) (тире); * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Задължителни * дали са въведени Документът не се приема, когато Посочват се име и полета, когато за вид на латиница и двете полета не са попълнени фамилия на лицето, на задълженото лице символите или някоя от посочените физически предало е избрано интервал, валидации не е успешна горивото „Чуждестранно ФЛ '(апостроф) и - без служебен номер в (тире) НАП“ „Дата на раждане“ Задължително поле, * дали датата на Документът не се приема, когато Посочва се дата на когато за вид на раждане е в полето не е попълнено или някоя раждане на лицето, задълженото лице е указания формат от посочените валидации не е физически предало избрано ДД.ММ.ГГГГ; успешна горивото, когато то е ФЛ „Чуждестранно ФЛ * дали датата на без служебен номер в без служебен номер в раждане не е НАП НАП“ по-голяма от текущата „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато Избира се от когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя класификатора на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавите избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Населено място по Задължително поле, Документът не се приема, когато постоянен адрес“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се населеното задълженото лице е място по постоянен адрес избрано на лицето, физически „Чуждестранно ФЛ предало горивото, когато без служебен номер в то е ФЛ без служебен НАП“ номер в НАП „Вид на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Избира се от задълженото лице е номенклатурата на избрано видовете документи за „Чуждестранно ФЛ самоличност без служебен номер в НАП“ „Номер на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се номерът на задълженото лице е документ за самоличност избрано на лицето, физически „Чуждестранно ФЛ предало горивото, когато без служебен номер в то е ФЛ без служебен НАП“ номер в НАП Данни за лицето, физически получило горивото „Вид на лицето“ Задължително поле * дали заема Документът не се приема, когато Избира се видът на стойности от полето не е попълнено или някоя лицето, физически номенклатурата на от посочените валидации не е получило горивото. То видовете лица, успешна може да бъде физическо които могат да лице или физическо лице подават документи без служебен номер в пред НАП - НАП физическо лице или чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП Физическо лице „Идентификатор“ Задължително поле, * формат на Документът не се приема, когато Посочва се когато за вид на въведения ЕГН полето не е попълнено или някоя идентификаторът на задълженото лице е * формат на от посочените валидации не е лицето, физически избрано „Физическо въведения ЛНЧ успешна получило горивото, който лице“ * формат на може да бъде ЕГН, ЛНЧ въведения за или служебен номер в служебен номер в НАП, ако лицето няма НАП ЕГН или ЛНЧ * дали въведеният ЕГН, ЛНЧ, съответно служебен номер в НАП, са налични в регистъра на ЗЛ „Трите имена“ Задължителни полета * дали се Документът не се приема, когато Посочват се трите имена са име и фамилия, използват само задължителните полета не са на лицето, физически когато за вид на букви на кирилица попълнени или не са използвани получило горивото задълженото лице е и символите само букви на кирилица и избрано „Физическо интервал, символите интервал, '(апостроф) лице“ '(апостроф) и - и - (тире) (тире); * дали въведените имена отговарят на съответните имена в регистъра на ЗЛ Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП „Име и фамилия“ Задължителни * дали са въведени Документът не се приема, когато Посочват се име и полета, когато за вид на латиница и двете полета не са попълнени фамилия на лицето, на задълженото лице символите или някоя от посочените физически получило е избрано интервал, валидации не е успешна горивото „Чуждестранно ФЛ '(апостроф) и - без служебен номер в (тире) НАП“ „Дата на раждане“ Задължително поле, * дали датата на Документът не се приема, когато Посочва се дата на когато за вид на раждане е в полето не е попълнено или някоя раждане на лицето, задълженото лице е указания формат от посочените валидации не е физически получило избрано ДД.ММ.ГГГГ; успешна горивото, когато то е ФЛ „Чуждестранно ФЛ * дали датата на без служебен номер в без служебен номер в раждане не е НАП НАП“ по-голяма от текущата „Държава“ Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато Избира се от когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя класификатора на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавите избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Държава двубуквен Задължително поле, * Дали заема Документът не се приема, когато код“ когато за вид на валидна стойност полето не е попълнено или някоя Зарежда се при избор на задълженото лице е от пакета от данни от посочените валидации не е държавата избрано „Класификатора на успешна „Чуждестранно ФЛ държавите“ без служебен номер в НАП“ „Населено място по Задължително поле, Документът не се приема, когато постоянен адрес“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се населеното задълженото лице е място по постоянен адрес избрано на лицето, физически „Чуждестранно ФЛ получило горивото, без служебен номер в когато то е ФЛ без НАП“ служебен номер в НАП „Вид на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Избира се от задълженото лице е номенклатурата на избрано видовете документи за „Чуждестранно ФЛ самоличност без служебен номер в НАП“ „Номер на документ за Задължително поле, Документът не се приема, когато самоличност“ когато за вид на полето не е попълнено Посочва се номерът на задълженото лице е документ за самоличност избрано на лицето, физически „Чуждестранно ФЛ получило горивото, без служебен номер в когато то е ФЛ без НАП“ служебен номер в НАП

приложение_23.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:58 от admin