Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_24

страницата е в процес на дописване

Приложение № 24 към чл. 17, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (име, презиме и фамилия) в качеството си на …………………………………. на лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство със следните данни: 1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП …………………………………………………. 2. Собственост на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (наименование и адрес на задълженото лице) 3. Търговски обект …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (вид и наименование) 4. Вид дейност на обекта: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (код и описание на дейността съгласно номенклатурата в таблица 1 към приложение № 17) 5. Адрес на обекта: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (посочва се и код по ЕКАТТЕ за населено място) 6. Фискално устройство модел: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименованието на модела) с централно регистриращо устройство ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) с бензино- (газо-) колонки/разходомер/измервателна система тип ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) с нивомерна система тип …………………………………………………………………………………………………………………, (попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива) одобрен със свидетелство на БИМ № …………………………………………………../……………….. г. 7. Индивидуален номер на ФУ ………………….; Индивидуален номер на ФП ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8. Лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ЕИК, наименование, адрес и телефон и e-mail на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт) 9. Сервизен договор № ………………………. от ……………………………….. г. подпис/печат Дата: …………….. Заявител: ……………………….. (подпис, печат)

Попълва се от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, при регистрация на ФУ в НАП

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (собствено и фамилно име на сервизния техник) 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (трите имена на упълномощеното физическо лице, присъствало на регистрацията на ФУ) ……………………………………………… ……………………………………………………. (подпис на сервизния техник) (подпис на упълномощеното лице) Дата ………………………..

приложение_24.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:58 от admin