Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_27

страницата е в процес на дописване

Приложение № 27 към чл. 49б, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишно Приложение № 27 към чл. 44а, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 1000 София, бул. Княз Дондуков № 52, телефон: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099 До ТД на НАП…………. УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД по реда на чл. 49б, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин От ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (наименование на лицето, извършващо сервизно обслужване/ремонт) ЕИК/БУЛСТАТ Адрес за кореспонденция: Адрес по чл. 8 от ДОПК: Телефон за връзка: ………………….. Сервизен техник, извършващ сервизното обслужване/ремонт: Идент. № на сервизния техник Тип на идент. № …………………………………………………………………………. (ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП) ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (име, презиме, фамилия) Във връзка със: o предстоящо сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 49б, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. o извършено сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД съгласно чл. 49б, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. на лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006 г.: с идент. № в регистъра на НАП Тип на идент. № ……………………. (ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП) Първа част 1. За ФУ/ИАСУТД с регистрационен номер (FDRID) ……………………. 2. ………………………………………………………………………………………………………… Втора част По подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД с вх. № …………………………. Ви информирам следното: 1. В периода от дата г. до дата г. за ФУ/ИАСУТД с регистрационен номер (FDRID) ……………….. е извършен следният ремонт/сервизно обслужване на устройството: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Дата: ………………………… Подпис:…………………….. Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството ѝ на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и телефон: 0700 18 700. Забележки: 1. Първа част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. Данни за регистрационен номер на ФУ/ИАСУТД се попълват толкова пъти, колкото са подлежащите на ремонт ФУ/ИАСУТД. 2. Втора част от уведомлението се попълва при подаване на уведомление за извършено сервизно обслужване и ремонт. Уведомлението за извършено сервизно обслужване и ремонт се подава към конкретно вече подадено уведомление за предстоящо сервизно обслужване и ремонт. Данни за извършено сервизно обслужване и ремонт се попълват за всяко ФУ/ИАСУТД, посочени в уведомлението за предстоящ ремонт.

приложение_27.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:59 от admin