Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_28

страницата е в процес на дописване

Приложение № 28 към чл. 15, ал. 1, т. 11 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Изх. № ……………………../дата, час ПРОТОКОЛ за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност, съгласно чл. 15 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин ЕИК/БУЛСТАТ на производител/вносител на ЕСФП (име/наименование на задълженото лице) Общ брой подадени записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр. Брой приети записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр. Брой отхвърлени записи за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност …………… бр. (В случай че има отхвърлени записи, се описва причината за отхвърляне) При наличие на отхвърлени данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност, в 7-дневен срок от датата на получаване на настоящия протокол, следва да се подадат отново коректно попълнени данни (съгласно чл. 15, ал. 1, т. 14 от Наредба № Н-18 от 2006 г.).

приложение_28.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:59 от admin