Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_3

страницата е в процес на дописване

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) ДО БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ЗАЯВКА за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. 1. Лице производител ……………………………………………………………………………., (юридическо наименование) ………………………………………………………………………………………………………………., (адрес за кореспонденция) идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК …………………………………………………….., телефон/факс ………………………………………………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………………………………………………………, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (трите имена на ръководителя) 2. Вносител …………………………………………………………………………………., (юридическо наименование) ……………………………………………………………………………………………………………….., (адрес за кореспонденция) идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………………, телефон/факс ………………………………………………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………………………………………………………, 3. Тип на фискалното устройство или системата ……………………………………………………………………………………………………………….., (ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование и означение на модела) 4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование и означение на типа) 5. Средства за измерване на разход (бензино-/газоколонки, разходомери/измервателни системи, нивомерна система и др.) (попълва се само за ЕСФП) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование и означение на типа) 6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването) Заявител: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (фамилия, длъжност, подпис, печат) гръб ДЕКЛАРАЦИЯ От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Гарантирам наличието на достатъчно лица, получили разрешение от БИМ за техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет. Декларирам, че фискалните устройства тип: ……………………………………………………………………………………………………………….., (ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система) модел ………………………………………………………………………………………………………, (наименование и означение на модела) съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник. Дата ……………………………………………………………… Декларатор: ………………………………………………………………………………………………………. гр. ……………………………………………………………. (фамилия, длъжност, подпис, печат)

приложение_3.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:49 от admin