Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_30

страницата е в процес на дописване

Приложение № 30 към чл. 52в, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Първа част Декларация от производител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Долуподписаният ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., (имена по документ за самоличност) представляващ ……………………………………………………………..………………………………………………………………….., (наименование на задълженото лице) ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт или Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт или Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт В качеството на производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1. Произвежданият от мен софтуер: наименование: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……, версия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. 2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. 3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът. Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност. Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………………… гр. ………………. Втора част Декларация от разпространител за съответствие на софтуер за управление на продажбите в търговски обект с изискванията съгласно приложение № 29 към чл. 52а ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 52б от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., (имена по документ за самоличност) представляващ ……………………………………………………………..…………………………………………………………………….., (наименование на задълженото лице) ЕИК по БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ), адрес за кореспонденция, адрес по чл. 8 от ДОПК, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт или Имена по документ за самоличност, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, постоянен адрес, настоящ адрес, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт или Наименование, държава на установяване, адрес, номер от съответния търговски или данъчен регистър, електронен адрес, телефон за контакт, уеб сайт В качеството на разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект, произведен от: …………………………. (наименование на производителя на софтуера) ………………………….. (държава на установяване, адрес) ………………………….. (номер от търговски и/или данъчен регистър, ДДС номер) ………………………….. (електронен адрес) ………………………….. (уеб сайт) ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1. Разпространяваният от мен софтуер: наименование: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……, версия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…, отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. 2. Софтуерът по т. 1 не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. 3. Не произвеждам и не разпространявам софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1, с цел заобикаляне на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г., както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът. Известно ми е, че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност. Дата ………… г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………………… гр. ………………. Забележки: 1. Производител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на първа част от това приложение. 2. Разпространител на софтуер за управление на продажби в търговски обект подава декларацията чрез попълване на втора част от това приложение.

приложение_30.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:00 от admin