Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_31

страницата е в процес на дописване

Приложение № 31 към чл. 52в, ал. 2, т. 1 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Информация за софтуера към декларацията по чл. 52в, ал. 1 І. Когато декларацията по чл. 52в, ал. 1 е подадена от разпространител, се подава информация за договора, с който са предоставени права за разпространение на софтуера на територията на страната: лице, с което е сключен договорът, дата на сключване, срок на договора, сканирано копие на договора. ІІ. Обща информация за софтуера: 1. Модули на софтуера и тяхната функционалност. 2. Технологична и системна среда, в която работи софтуерът, вкл. приложени технологии при разработването му. 3. Начин на предоставяне на клиентите: а) SaaS; б) web базирано приложение в среда на клиента; в) локална инсталация; г) друг (описание). 4. Вид на БД. 5. Алгоритъм за криптиране, в случай че създаваната от софтуера информация се криптира. 6. Начин на автентификация на потребителите. 7. Информация относно изпълнението на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 - или от софтуера, или от интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, с която софтуерът е свързан или е съставна част. 8. Обща информация за вградената в софтуера защита срещу неоторизирана промяна или добавяне на външни модули към него. ІІІ. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната - ЕИК и наименование - за ЮЛ и ЕТ, и трите имена - за ФЛ; адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

приложение_31.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:00 от admin