Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_32

Информация за използвания софтуер в търговски обект
1. ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция.
2. Вид, наименование и адрес на обекта.
3. Наименование и версия на софтуера.
4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
6. Лице, от което е закупен софтуерът:
а) вид:
- лице, производител на софтуера;
- лице, разпространител на софтуера;
- лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер;
- друг (описание);
б) ЕИК;
в) наименование/имена.
7. Вид инсталация - локална, локална мрежа, web приложение, SaaS, др.
8. Дата на инсталация/инициализация.
9. Лице, извършило инсталацията/инициализацията:
а) имена;
б) представител на:
• производител;
• дистрибутор;
• оторизирано лице;
• друг (пояснение).
10. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера.
11. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго).
12. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …).
13. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс (local network, vpn, DirectAccess, WAN).
14. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.
15. Фискални устройства, свързани към софтуера - индивидуални номера на ФУ.
16. Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера - по видове, брой и предназначение.
17. Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи - складово стопанство, счетоводен софтуер, други - посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година).
18. Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) - посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера.
19. Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение 29 - информация за системата/модула, в който тя е реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.
20. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект - дата.
21. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект - дата.

приложение_32.txt · Последна промяна: 2019/02/17 05:00 от admin