Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_33

страницата е в процес на дописване

Приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Информация, подавана от лицата по чл. 52м, ал. 1, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин 1. Наименование на електронния магазин. 2. Наименование на домейна на електронния магазин. 3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин: а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС. 4. Продажбите се извършват чрез: 4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа): ➢ наименование на онлайн платформата; ➢ уеб адрес на онлайн платформата; ➢ оператор на онлайн платформата - наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, адрес, електронен адрес. 4.2. Собствен/нает електронен магазин: 4.2.1. Информация за собственика на домейна: а) за лица, установени на територията на страната: ➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; ➢ за ФЛ: име, фамилия; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин: i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; ii. използва се външна хостинг услуга: А) вид на използваната хостинг услуга - описание; Б) информация за доставчика на хостинг услугата: а) за лица, установени на територията на страната: ➢ за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; ➢ за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; наличие на регистрация по ЗДДС; б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес. 4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин: i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин; ii. поддръжката е възложена на друго лице - данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН. 4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин. 4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин: i. на собствена инфраструктура - местонахождение на оборудването; ii. на наета инфраструктура - наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването; iii. хостинг компания - наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията; iv. ползване на „облачна услуга“ - наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата. 5. Вид на продаваните стоки/услуги - по номенклатура. 6. Начало на работа на електронния магазин - дата. 7. Прекратяване на работата на електронния магазин - дата. 8. Дата на подаване на информация в НАП.

приложение_33.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:01 от admin