Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_34

страницата е в процес на дописване

Приложение № 34 към чл. 8, ал. 6, т. 5 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Изисквания към процедурата за извличане на информация от КЛЕН 1. Софтуерът следва да осигурява извличане на информация от КЛЕН при прилагане на следните групи критерии: Група 1 От дата до дата или От № на документ до № на документ или От № на Z-отчет до № на Z-отчет Група 2 Всички документи или - фискални бонове; - Z-отчети; - служебни бонове за въведени суми; - служебни бонове за изведени суми; - служебни бонове за извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет (Х отчет); - служебни бонове във връзка с извършени служебни операции, касаещи отчетността на фискалното устройство. 2. Необходимо е да се изисква избор само на един критерий от група, като избраните 2 критерия се свързват с логическо „И“. 3. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за извличане на информация от КЛЕН на служебните бонове в текстов файл, позволяващ визуализацията им по начина, по който са записани в КЛЕН. 4. След прилагане на критериите по т. 1 софтуерът следва да осигурява възможност за структуриран експорт в табличен вид на записаните в КЛЕН фискални бонове. Файловият формат на експортираните данни следва да бъде CSV, като всяка закупена стока/предоставена услуга следва да бъде посочена на отделен ред със следните полета: • идентификационен номер на ФУ; • вид на ФБ - ФБ, Разширен ФБ, Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ; • номер на ФБ; • уникален номер на продажба (УНП) - в случай, че ФУ е от типа „Фискален принтер“ или работи в такъв режим; • стока/услуга - наименование; • стока/услуга - единична цена; • стока/услуга - количество; • стока/услуга - стойност; • обща сума на т ФБ/Сторно ФБ или Разширен ФБ/Разширен сторно ФБ; • номер на фактура/кредитно известие - в случай че записът е за Разширен ФБ или съответно - за Разширен сторно ФБ; • ЕИК на получател - в случай че записът е за разширен ФБ или Разширен сторно ФБ; • номер на сторниран ФБ - в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ; • номер на сторнирана фактура - в случай че записът се отнася за Разширен сторно ФБ; • причина за издаване - в случай че записът се отнася за Сторно ФБ или Разширен сторно ФБ.

приложение_34.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:01 от admin