Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_35

страницата е в процес на дописване

Приложение № 35 към чл. 52б, ал. 6 (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Съдържание на публичния списък на софтуерите, за които е декларирано съответствие с изискванията, посочени в приложение 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г. съгласно чл. 118, ал. 14 от ЗДДС 1. Наименование на софтуера. 2. Версия. 3. Дата на подаване на декларацията за съответствие на версията на софтуера с нормативните изисквания. 4. Декларацията за съответствие на софтуера с нормативните изисквания е подадена от производител/разпространител. 5. В случай че декларацията е подадена от производител: ➢ за производители - ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС - ДДС номер; ➢ за производители - ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС - ДДС номер; ➢ за производители - чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация - ДДС номер; ➢ оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната: ЕИК и наименование - за ЮЛ и ЕТ, или имена - за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка. 6. В случай че декларацията е подадена от разпространител: 6.1. Данни за разпространителя: ➢ за разпространители - ЮЛ и ЕТ, установени на територията на страната: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС - ДДС номер; ➢ за разпространители - ФЛ с постоянен адрес на територията на страната: имена; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на регистрация по ЗДДС - ДДС номер; ➢ за разпространители - чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация - ДДС номер. 6.2. Данни за производителя: наименование, държава на установяване, адрес, идентификационен номер, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка; уеб сайт; при наличие на ДДС регистрация - ДДС номер. 6.3. Оторизирани дистрибутори на софтуера за територията на страната - ЕИК и наименование - за ЮЛ и ЕТ, или имена - за ФЛ; адрес; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка, уеб сайт. 7. Дата на преустановяване на производството/разпространението и/или поддръжката на софтуера.

приложение_35.txt · Последна промяна: 2019/01/10 13:01 от admin