Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_4

страницата е в процес на дописване

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СВИДЕТЕЛСТВО № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Фискално устройство тип ……………………………………………………………………….., (ЕКАФП, ФПР) модел ………………………………………………………………………………………………………, (наименование и означение на модела) произведен от …………………………………………………………………………………………., (юридическо наименование) идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………., телефон/факс ……………………………………………………………………………………………, е-mail ………………………………………………………………………………………………………., внесен от …………………………………………………………………………………………………, (юридическо наименование) идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………., телефон/факс ……………………………………………………………………………………………, е-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: ………………………………………………………………………………………………………………………… С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти. Свидетелството е валидно до………………. г. Дата ……………………………………………………………. Председател на БИМ: ……………………………………………………………………………………………… София (подпис, печат)

приложение_4.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:50 от admin