Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_5

страницата е в процес на дописване

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ СВИДЕТЕЛСТВО № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин Интегрираната автоматизирана система/локална мрежа от фискализирани устройства тип: …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….., вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под № ……………………………., (попълва се само за локална мрежа) работещи в локална мрежа в ……………………………………………………………………, ……………………………………………………………………………………………………………….., (наименование на обекта, в който е изпитана системата) ……………………………………………………………………………………………………………….., (номер на обекта, населено място и точен адрес на обекта) идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………, телефон/факс ……………………………………………………………………………………………, е-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Идентификатор на системата: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност. Дата: ……………. г. Председател: ……………………………………………………………………………………………………….. (подпис и печат)

приложение_5.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:50 от admin