Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_6

страницата е в процес на дописване

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1 (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) П Р О Т О К О Л № ……………………./……………….. г. за започване на изпитвания на електронна система с фискална памет (ЕСФП) в реални условия от междуведомствена комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин 1. Данни за обекта: Обект: …………………………………………………………………………………………………………………………, гр./с. ……………………………………………………………………………………………………………………………, адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Данни за задължено лице, стопанисващо обекта: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… (наименование на лицето) ЕИК/БУЛСТАТ 3. Данни за ЕСФП: Модел на ЕСФП …………………………………………………………………………………………………………., № на свидетелство за одобрен тип ………………………………………………………………………………. 4. Вид на средство/а за измерване на разход ………………………………………………………………… 5. Нивомерна измервателна система ……………………………………………………………………………. Провеждане на изпитване: През периода на изпитване в книгата за дневни финансови отчети се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет (Z-отчет). Действия при приключване на изпитването: 1. Записват се броячите в момента на последния Z-отчет. 2. Разпечатва се подробен отчет на фискалната памет за изпитвания период. 3. В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето, стопанисващо обекта, чрез производителя/вносителя на ЕСФП предоставя в БИМ книгата за дневни финансови отчети, съдържаща Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода на изпитване. 4. Книгата се връща на лицето, стопанисващо търговски обект, след проверка. Междуведомствена комисия: 1. Представител на БИМ: ……………………………………………………………. 2. Представител на НАП: …………………………………………………………….

приложение_6.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:50 от admin