Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_7

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 6
(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ …….. FS
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: …………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… (наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство:
…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….,
(наименование и означение на типа)
произведена от:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
(юридическо наименование)
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………….,
(адрес на фирмата)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК
………………………………………………………………………………………………., телефон/факс
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………,
е-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………..
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство:
…………………………………………………………………. С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет:
………………………………………………………………………….
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Свидетелството е валидно до ………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата: ……………. г.
Председател: ………………………………………………………………………….. ……………… (подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № …….. FS
Издадено на …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………
(юридическо наименование на производителя)
Относно: …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………..
(наименование и означение на модела ЕСФП)
ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:
1. …………………………………………………………………. .,
ДР№ …………………………………………………….. …….
(тип на средството за измерване)
2. …………………………………………………………………. .,
ДР№ …………………………………………………….. …….
(тип на средството за измерване)
3. …………………………………………………………………. .,
ДР№ …………………………………………………….. …….
(тип на нивомерната система)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО № … FS
Основна блок-схема на пломбиране

приложение_7.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:51 от admin