Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_8

страницата е в процес на дописване

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 6 (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО № ….. FS/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: ………………………………………………………………….. (наименование и означение на модела) с централно регистриращо устройство: ……………………………………………………., (наименование и означение на типа) произведена от: ………………………………………………………………………………………., (юридическо наименование) ……………………………………………………………………………………………………………….., (адрес на фирмата) е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване: 1. ………………………………………………………………….., ДР№ …………………………………………………………… (тип на средството за измерване) 2. ………………………………………………………………….., ДР№ …………………………………………………………… (тип на средството за измерване) 3. ………………………………………………………………….., ДР№ …………………………………………………………… (тип на средството за измерване) 4. ………………………………………………………………….., ДР№ …………………………………………………………… (тип на средството за измерване) Дата………………………………………………………………………………………………………………… Председател: …………………………………………………. (подпис, печат) 5. ………………………………………………………………….., ДР№ …………………………………………………………… (тип на нивомерната система)

приложение_8.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:51 от admin