Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


приложение_9

страницата е в процес на дописване

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 4 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Вх. № ……./………….г. ДО Централното управление на Националната агенция по приходите София ЗАЯВКА №………../………………г. от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (юридическо наименование на фирмата) ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП  идентификационен номер по чл. 84ДОПК  Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… Представлявано от ………………………………………………………………………………………. (трите имена на ръководителя на фирмата) В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин моля да ни бъдат дадени: 1. Индивидуални номера на фискално устройство за ………………………… броя (последно получен номер ……………………), и 2. Индивидуални номера на фискални памети за ………………………………. броя (последно получен номер ……………………). Дата: ………………………………………………………………………………………. Заявител: ………………………………………………………………………………. гр. (фамилия, подпис и печат) ……………………………………………………………………………………..

приложение_9.txt · Последна промяна: 2019/01/10 12:52 от admin