Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


регистриране

страницата е в процес на дописване

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОДАЖБИ

Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително издаваш фискална касова бележка от ФУ за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги
едновременно с получаване на плащането и я предоставяш на клиента.
При разносна търговия предаваш фискалната касова бележка на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП.

регистрираш всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите: 1. група „А“ - за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС; 2. група „Б“ - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност; 4. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група „Г“ - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност. (3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите: 1. отнасящи се към данъчна група А; 2. с фиксирани цени в нормативен акт;

Ако извършваш дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събираш суми от името и за сметка на друго лице, ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя. В дневния финансов отчет отпечатваш оборотът по департаменти и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца сумираш и вписваш натрупания оборот по департаменти.

При рекламация или връщане на стока, при операторска грешка или при намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента, разпечатваш сторно.

При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията се извършва по обявената цена, след което се извършва операция „процентна или стойностна отстъпка или надбавка“.

Когато по искане на клиента издаваш обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки от ФУ, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени бележки за получените плащания по фактурата.

Извън случаите на продажби/сторно операции всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

Фискалните касови бележки са и фактури/кредитни известия по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 9 и подпис на касиера. (2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера. (3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Кочанът с касови бележки се съхранява в търговския обект. Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., допълнението с ДВ, бр. 54 от 2012 г. обявено за нищожно с Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) Продажбите/сторно операциите се документират с касови бележки от кочан в случаите: 1. на спиране на захранващото напрежение; 2. на извършване на експертиза на ФУ от БИМ; 3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време; 4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет („НУЛИРАН RAM“), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, с което има сключен договор за сервизно обслужване. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството. Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите/сторно операциите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни. Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ: 1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ; 2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.

регистриране.txt · Последна промяна: 2019/01/10 23:52 от admin