Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


фискален_бон

страницата е в процес на дописване

Фискална касова бележка (фискален бон) e хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити: 1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3; 2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект - текст „БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ“; 3. пореден номер на касовата бележка; 4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3; 5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица; 6. име или номер на касиера; 7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; 8. обща сума за плащане; 9. дата и час на издаване; 10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст „ФИСКАЛЕН БОН“; 11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет; 12. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН); 13. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) номер на обекта при ЕСФП; 14. (нова - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролно число на документа; 15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2015 г., в сила от 01.08.2015 г.) номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура; 16. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ; 17. (нова - ДВ, бр. 80 от 2018 г.) уникален номер на продажбата съгласно приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите.

(4) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Кодът по ал. 1, т. 16 съдържа номера на ФП (FMIN), номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка и обща сума на продажбата. В системния бон кодът съдържа индивидуалния номер на ИАСУТД (IASUTDID), номер, дата и час на издаване на системния бон и обща сума на продажбата. Кодовете са с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение № 18а.

При поискване на документ за информация за текуща сума по сметка на клиент същият не може да наподобява визуално и като съдържание фискален/системен бон. Документът следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с размер на буквите, три пъти по-голям от размера на останалата информация по него.

фискален_бон.txt · Последна промяна: 2019/01/11 07:59 от admin