Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


фу

страницата е в процес на дописване

ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

устройство за регистриране и отчитане продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискални касови бележки и за съхраняване на данни за регистрираните обороти във фискална памет.

Фискални устройства са:

а) електронните касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);

б) фискалните принтери (ФПр);

в) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите;

г) фискалните устройства, вградени в автомати на самообслужване (ФУВАС).

Фискалните устройства трябва да отговарят на функционалните изисквания и техническите изисквания.

Фискално устройство от одобрен тип е фискално устройство, което има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.

След изтичане на срока на свидетелството или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип. Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ и се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока. Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.

експертиза

табелка

въвеждане в експлоатация

ново свидетелство

извеждане от експлоатация

фу.txt · Последна промяна: 2019/01/11 08:03 от admin