Касови
Апарати и
Компютърни
Системи


Изискванията на наредба Н-18 накратко

Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


фувас

страницата е в процес на дописване

(8) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер или стоки чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. (9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги чрез автомат на самообслужване, с изключение на услугите с развлекателен характер, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител. (10) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което извършва продажби на услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2, което не се вгражда в автомата на самообслужване.

фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ

Устройството/системата получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за „статус на регистрация“. Устройството или системата се считат за регистрирани при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17.При ФУВАС бонът се разпечатва чрез специализирано устройство от КЛЕН в деня на настъпване на събитието. Бонът, издаден при успешна регистрация на ФУ, се прикрепва към паспорта на ФУ.

Не се допуска сторно операция.
Нямаш задължение да отпечатваш дневен финансов отчет, той се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа).

Съхраняваш на адреса за кореспонденция:
1. актуално свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, освен по време на експертиза и ремонт
3. КЛЕН - в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, освен по време на експертиза. Съхраняваш отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

фувас.txt · Последна промяна: 2019/01/21 14:15 от admin